Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 505/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Olejniczak - Kosiara

Protokolant : Stażysta Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy

M. C., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania M. C., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 15 stycznia 2019 roku, znak 2018-USB-D-131

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że M. C. jako pracownik u płatnika składek (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od dnia 20 sierpnia 2018 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych kosztów zastępstwa procesowego;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz M. C. kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy) kosztów zastępstwa procesowego.