Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1270/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

Asesor sądowy Dawid Sztuwe

Protokolant:

st. sek. sąd. Anna Maciejewska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Brodnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w B.

przeciwko E. Ł. i T. Ł.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego E. Ł. kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

3.  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Brodnicy kwotę 198,17 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 17/100) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,

/Asesor sądowy/

D. S.