Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1468/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant : stażysta Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy T. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania T. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 15 kwietnia 2019 roku znak (...)

o uchylenie prawomocnej decyzji z dnia 21 lutego 2013 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję tylko w ten sposób ,że dodatkowo przyznaje wnioskodawczyni T. Ś. prawo do przeliczenia emerytury przyznanej decyzją z dnia 21 lutego 2013 roku bez pomniejszania jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, od dnia 1 kwietnia 2016 roku.