Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1788/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant : stażysta Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy E. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania E. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 23 kwietnia 2019 roku znak (...)

o uchylenie prawomocnej decyzji z dnia 17 lutego 2014 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję tylko w ten sposób ,że dodatkowo przyznaje wnioskodawczyni E. R. prawo do przeliczenia emerytury przyznanej decyzją z dnia 17 lutego 2014 roku bez pomniejszania jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, od dnia 1 kwietnia 2016 roku.