Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 157/19

UZASADNIENIE

Powód T. R. w ostatecznie sformułowanym stanowisku wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej pozwanej A. R. z kwoty po 1200 zł. do kwoty po 300 zł. miesięcznie. Na rozprawie, do ugodowego rozstrzygnięcia sporu zaproponował kwotę po 600 zł. miesięcznie. W uzasadnieniu wskazał, że od poprzedniego ustalenia wysokości alimentów zmieniła się sytuacja powoda, albowiem wówczas prowadził dodatkowo działalność gospodarczą o charakterze budowlanym, ze względu na stan zdrowia musiał zrezygnować z tej pracy. Podkreślił, że zawierając ugodę w 2017 r. na kwotę alimentów 1200 zł. miesięcznie, pobierał na rzecz dziecka w (...) zasiłek rodzinny w kwocie ok. 200 Euro. Od stycznia br. zmieniły się przepisy i obecnie powód nie może pobierać tego zasiłku, mogłaby go pobierać matka dziecka, jednak bez żadnych racjonalnych powodów odmawia złożenia dokumentów. Jednocześnie wskazał, że od poprzedniej sprawy polepszyła się sytuacja materialna matki dziecka.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki A. A. L. wniosła o oddalenie powództwa w całości. Wskazała, że ustalona kwota pokrywa faktyczne potrzeby małoletniej powódki, przyznała, że ugoda uwzględniała pobieranie przez ojca dziecka tzw. K., jednocześnie udział powoda w płaceniu na córkę wynosił ok. 100 Euro. Podniosła, że kwota 1200 zł. miesięcznie mieści się w możliwościach pozwanego, który prowadzi dobrze prosperującą firmę oraz odpowiada potrzebom małoletniej. Ostatecznie na rozprawie wyraziła zgodę na obniżenie alimentów do kwoty po 1000 zł. miesięcznie. Podała, że nie chce składać sama wniosku o K., albowiem wiąże się to z kosztami i długim oczekiwaniem na przyznanie zasiłku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony zawarły 24 lutego 2017 r. ugodę ustalając alimenty na rzecz małoletniej A. R. w kwocie po 1200 zł. miesięcznie, ponadto pozwany miał wpłacać na rzecz małoletniej po 100 zł. na założone na jej rzecz konto, w IV punkcie ugody przedstawicielka powódki wyraziła zgodę na pobieranie przez ojca dziecka zasiłku rodzinnego w (...) tzw. K..

Wówczas małoletnia miała 4 latka, jej matka zarabiała 2900 zł. miesięcznie. Ojciec małoletniej mieszkał w (...), oprócz dochodów z pracy w charakterze wychowawcy uzyskiwał dochody z prowadzonej działalności gospodarczej /dowód: dokumenty w aktach tut. Sądu III RC 252/16/.

Powód T. R. w ubiegłym roku zaprzestał prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej o charakterze prac budowlanych z uwagi na stan zdrowia. U powoda wykryto raka skóry, choroba spowodowała spadek odporności, osłabienie organizmu, ponadto powód ma problemy z kolanami. Obecnie jego jedynym źródłem utrzymania jest wynagrodzenie za pracę w charakterze wychowawcy w ośrodku dla trudnej młodzieży, które wynosi około 1900 Euro miesięcznie.

Powód mieszka sam w wynajętym mieszkaniu, za które opłata wynosi 620 Euro miesięcznie, opłaca ubezpieczenie na życie 50-60 Euro miesięcznie oraz drugie ubezpieczenie opłacane rocznie 90 Euro, prąd 77 Euro miesięcznie, za domek na działce ogródkowej płaci 550 Euro rocznie. Spłaca raty za samochód kupiony w 2017 r. po 260 Euro miesięcznie. Powód dojeżdża do pracy po 35 km w jedną stronę, na paliwo wydaje ok. 150 Euro miesięcznie.

Małoletnia A. R. urodziła się (...) Obecnie uczęszcza do przedszkola, za które opłata wynosi ok. 190 zł. miesięcznie. Mieszka z matką w domu, który jej matka otrzymała od dziadków. Mieszka z nimi dziadek. Opłaty za dom, łącznie z opałem, wynoszą 850 zł. miesięcznie. Dziadek dokłada do kosztów opału i obiadów.

Małoletnia chodzi na dodatkowe zajęcia języka angielskiego, których koszt to kwota 100 zł. miesięcznie. Uczęszcza na zajęcia plastyczne do (...)u, których koszt wynosi 20 zł. miesięcznie i czasem na zajęcia z rzeźby, oplata 10 zł.

Matka małoletniej pozwanej A. L. nadal pracuje w firmie (...) z siedzibą w P.. Obecnie jej dochody netto wnoszą ok. 3 – 3,5 tyś zł. miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od wyników pracy. Dodatkowo otrzymuje roczną premię 8 – 10 tyś zł. Matka pozwanej pracuje w domu, raz lub 2 razy w miesiącu jedzie do firmy do P., jeden wyjazd kosztuje ją ok. 200 zł. Spłaca kredyt zaciągnięty kilka lat temu po 250 zł. miesięcznie oraz kartę kredytową. Pełnoletni syn A. L. jest samodzielny, pracuje, czasem przebywa w domu matki, wówczas dokłada do wspólnego gospodarstwa domowego.

Powód kilka razy w roku przyjeżdża do Polski, wówczas spotyka się z córką, kupuje jej zabawki.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty na kartach 36 – 74, 81- 94, 98 oraz wyjaśnienia stron k. 100 v – 101 v/.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie jest częściowo uzasadnione.

Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, sporządzonych w przepisanej formie i w przepisany sposób, tym samym korzystających z domniemania prawdziwości /art. 244 kpc/ oraz na dowodzie z przesłuchania stron, które w zasadniczych kwestiach były bezsporne, sąd dał im wiarę.

Zgodnie z art. 138 krio w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Od poprzedniego ustalenia wysokości alimentów w sytuacji stron zaszły istotne zmiany mające wpływ na wysokość alimentów.

W sprawie bezsporne jest, że wysokość alimentów w 2017 r. w znacznej części była uzależniona od pobieranego przez powoda zasiłku rodzinnego, którego wysokość wynosiła ok. 200 Euro. Matka pozwanej nie chce obecnie ubiegać się osobiście o zasiłek rodzinny z (...), tym samym sama dobrowolnie rezygnuje z dodatkowego świadczenia na dziecko. Tym samym w niniejszej sprawie Sąd musiał ocenić możliwości zarobkowe i majątkowe powoda pomijając dodatkowe świadczenia, które obecnie na rzecz małoletniej nie będą wypłacane.

Od poprzedniej sprawy te możliwości zmniejszyła się, albowiem pozwany nie ze swojej winy musiał zrezygnować z prowadzenia dodatkowej działalności i obecnie jego jedynym dochodem jest wynagrodzenie za pracę jako wychowawca. Pozwany musi ponosić normalne koszty związane ze swoim utrzymaniem w (...), a także koszty dodatkowych ubezpieczeń płaconych z powodu stanu zdrowia, koszty dojazdu do pracy, a także przylotów do Polski.

Potrzeby małoletnie pozwanej od poprzedniej sprawy nie uległy znacznej zmianie. Małoletnia nadal chodzi do przedszkola, jest dzieckiem zdrowym, obecnie tylko dodatkowo uczęszcza na zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia plastyczne. Sytuacja materialne matki pozwanej jest o tyle lepsza, że wzrosło jej wynagrodzenie za pracę, poza tym syn, który pozostawał na jej utrzymaniu obecnie jest samodzielny, zaś w okresach wspólnego zamieszkiwania, dokłada do kosztów gospodarstwa domowego. Obecnie sytuacja mieszkaniowa matki pozwanej uległa uregulowaniu, albowiem otrzymała od swoich dziadków dom i obecnie nie musi planować wydatków związanych z wynajmem mieszkania, co miało miejsce podczas gdy toczyła się poprzednia sprawa.

Mając na względzie powyższe okoliczności, zdaniem Sąd kwota 700 zł. zaspokoi podstawowe potrzeby małoletniej pozwanej, przy udziale finansowym jej matki, która część swojego obowiązku alimentacyjnego wypełnia także własnymi staraniami o utrzymanie i wychowanie małoletniej. Nie mniej jednak nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że powód podczas każdego pobytu w Polsce spotyka się z córką i w tym czasie ponosi jej koszty utrzymania i robi prezenty.

Sąd oddalił powództwo ponad żądaną kwotę uznając, że kwota po 700 zł. mieści się w możliwościach zarobkowych i majątkowych powoda.

Na marginesie należy tylko zauważyć /albowiem kwoty świadczenia wychowawczego nie wlicza się do obowiązku alimentacyjnego, jednak rozpatrując sprawę w kontekście zasiłku rodzinnego z (...), z którego matka pozwanej dobrowolnie zrezygnowała/, że po uzyskaniu przez matkę pozwanej świadczenia wychowawczego 500+ /o które obecnie wystąpiła/, kwota świadczeń na dziecko będzie taka sama, jak przed orzeczeniem o obniżeniu alimentów.

Z tych względów na podstawie powołanych przepisów Sąd orzekła jak w punkcie i i II sentencji.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 Kpc.

Sygn. akt III RC 157/19

z/

1.  (...)

2.  (...)- adw. A. J., (...)

3.  (...)

S., 4.11.2019 r.