Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1000/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wągrowiec, dnia 01-03-2019 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Prezes SR Daniel Jurkiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01-03-2019r.

sprawy

z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu przeciwko

P. K., syna J. i K. z domu H.

urodzonego (...) w S.

oskarżonego o to, że

w dniu 26 listopada 2018 r. w W. przy ul. (...) przy użyciu metalowego śrubokręta, dokonał włamania do samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) nr (...), a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując tym straty w kwocie 3.000 zł, na szkodę K. R. przy czym przestępstwa tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, na którą został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12.09.2013 r., sygn. III K 184/13 za umyślne przestępstwo podobne z art. 286 § l k.k., którą odbył w okresie od 25.01.2016 r. do 20.11.2016 r.,

tj. o przestępstwo z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k

1. Uznaje oskarżonego P. K. za winnego czynu popełnionego w sposób wyżej opisany, tj. przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

2. Na podstawie art. 627 kpk i art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. 83 Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wągrowcu koszty sądowe w kwocie 70,00 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 400 zł.

Prezes SR Daniel Jurkiewicz