Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 856/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Ryszard Badio

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w B.

przeciwko T. F.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 20 lutego 2019 r.

sygn. akt V GC 1834/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w B. na rzecz T. F. kwotę 450,00 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

(...)