Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II 1 Co 2694/19

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi Wydział II Cywilny – Sekcja Egzekucyjna w składzie:

Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Anna Braczkowska

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku J. D. (Km 2900/16), C. S..P.A. z siedzibą w F. – UD (Km 2759/17, Km 5007/16, Km 5008/16, Km 4876/16, Km 5006/16, Km 5004/16), Miasta Ł. (Km 3991/16, Km 162/17, Km 3975/17), Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. (Km 173/19), (...) Spółka z o.o. z siedzibą w C. (Km 5005/16), B. (...) z siedzibą w L. – UK (Km 3976/17

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G.

przeciwko (...) Spółka z o.o. w Ł.

o nadzór nad egzekucją z nieruchomości

w przedmiocie wniosku pełnomocnika dłużnika o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 3 września 2019 roku o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie II 1 Co 2694/19

postanawia:

1.  odmówić sporządzenia uzasadnienia;

2.  zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz (...) Spółki z o.o. w Ł. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wniosku o uzasadnienie, z kwoty uiszczonej w dniu 11 września 2019 roku w wysokości 200 zł (dwieście złotych) i zaksięgowanej pod pozycją 500051753863.

UZASADNIENIE

Jak wynika z treści art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c. (czytanego a contrario) na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o zawieszenie postępowania zażalenie nie służy. Mając na uwadze również treść art. 357 § 1 k.p.c., stwierdzić należało, że postanowienie to nie podlega również uzasadnieniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji – punkt 1.

O zwrocie opłaty od wniosku o uzasadnienie orzeczono na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z/

1. odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć:

- pełnomocnikowi dłużnika – bez pouczenia;

- pełnomocnikom wierzycieli – po ich odnotowaniu w systemie;

2. po uprawomocnieniu się – wykonać punkt 1 postanowienia (do Kasy).