Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 457/17/P

WYROK CZĘŚCIOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: SSR Witold Sobejko

Protokolant: starszy protokolant sądowy Monika Oksińska

po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2019 roku w Krakowie

na rozprawie sprawy

z powództwa M. T. (1)

przeciwko M. T. (2)

o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

I.  zasądza od pozwanego M. T. (2) PESEL (...) tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny na rzecz powódki M. T. (1) PESEL (...) kwotę po 3.000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie, w tym kwoty po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie na rzecz małoletnich dzieci M. T. (3) ur. (...), L. T. ur. (...) i żony M. T. (1), która płatna będzie z góry do rąk powódki, do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie, począwszy od dnia 27 lipca 2017 roku do dnia 17 czerwca 2018 roku;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.