Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX U 372/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 6 września 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący:Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant:Patryk Kupis

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 22 maja 2019 r., znak (...)

I. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 22 maja 2019 r., znak (...) w ten sposób, że przyznaje A. B. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 19 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r. oraz ustala, iż A. B. nie ma obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego za ten okres;

II. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. na rzecz ubezpieczonej A. B. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.