Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 138/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący Sędzia Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S. i M. S.

przeciwko M. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt VIII GNc 7931/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt VIII Gz 138/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 8 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2019r.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał, że wydano w niniejszej sprawie nakaz zapłaty w dniu 07.01.2019 r., orzekając zgodnie z żądaniem pozwu. Pozwany wniósł od tego nakazu sprzeciw. Zarządzeniem z dnia 25.03.2019 r. wezwano pozwanego do uzupełnienia w terminie 7 dni braków sprzeciwu poprzez jego podpisanie. W treści wezwania zastrzeżono rygor odrzucenia sprzeciwu. Zarządzenie doręczono pozwanemu w dniu 15.04.2019 r. W zakreślonym terminie pozwany nie uzupełnił braków sprzeciwu.

Ponadto Sąd Rejonowy podkreślił, że zgodnie z art. 504 § 1 k.p.c. sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków pozwany nie usunął w terminie.

Z tego względu w oparciu o treść art. 504 § 1 k.p.c. Sąd I instancji odrzucił sprzeciw pozwanego.

Zażalenie na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego wniósł pozwany, zaskarżając to postanowienie w całości. Zaskarżonemu postanowieniu pozwany zarzucił:

- naruszenie art. 233§ 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, przejawiający się w pominięciu okoliczności, że pozwany uzupełnił skutecznie dniu 20 marca 2019r. braki sprzeciwu od nakazu zapłaty, czyniąc zadość zarządzeniu Sądu I instancji z dnia 1 marca 2019r. (odebranego przez pozwanego w dniu 15 marca 2019r.) wzywającego go do uzupełnienia braków formalnych tegoż sprzeciwu poprzez jego podpisanie, a co za tym idzie, zarówno w dniu wydania ponownego zarządzenia w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu jak i w dniu wydania zaskarżonego postanowienia, w aktach sprawy znajdował się podpisany sprzeciw od nakazu zapłaty, któremu można było nadać dalszy bieg, zatem nie istniały przesłanki do wydania zaskarżonego postanowienia,

- naruszenie art. 504§ 1 k.p.c. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 126§ 1 pkt 4 k.p.c., poprzez ich zastosowanie w sytuacji, gdy nie było ku temu podstaw, a co za tym idzie błędne wydanie zaskarżonego postanowienia w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty z powodu nieuzupełnienia braku formalnego tegoż sprzeciwu, podczas gdy pozwany w dniu 20 marca 2019r. skutecznie uzupełnił te braki, czyniąc zadość zarządzeniu Sądu I instancji z dnia 1 marca 2019r., co umożliwiło nadanie w sprawie dalszego biegu.

Ponadto pozwany wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, o zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zarządzenia Sądu I instancji z dnia 1 marca 2019r. oraz zarządzenia Sądu I instancji z dnia 25 marca 2019r.

W uzasadnieniu zażalenia pozwany podniósł, że był on w przekonaniu, iż należycie uzupełnił braki formalne. Zaś kolejne wezwanie do uzupełnienia braku formalnego uznał za pomyłkę.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie podlegało uwzględnieniu.

W ocenie Sądu Okręgowego zarzut naruszenia art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 126§ 1 pkt 4 k.p.c. jest chybiony.

Zgodnie z art. 504 § 1 k.p.c., Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał nakaz zapłaty w dniu 7 stycznia 2019r. Pozwany wniósł od powyższego nakazu sprzeciw. Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2019r. (zob. k. 36 akt) Sąd wezwał go do uzupełnienia braku formalnego poprzez jego podpisanie – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Pozwany odebrał to wezwanie w dn. 15.03.2019 r. (k-40). Pozwany nie usunął jednak przedmiotowego braku formalnego, gdyż wysłany przez niego w dniu 20.03.2019 r. sprzeciw nadal był niepodpisany (zob. k. 44 akt).

W związku z tym, zarządzeniem z dnia 25 marca 2019r. (zob. k. 47 akt) Sąd Rejonowy wezwał ponownie pozwanego do uzupełnienia braku formalnego poprzez podpisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Wezwanie to pozwany odebrał 15.04.2019 r. (zob. k-50 akt), nadal jednak nie uzupełnił braków formalnych w zakreślonym przez Sąd I instancji terminie (tj. do dnia 22.04.2019 r.) . Podpisany sprzeciw pozwany dołączył dopiero do zażalenia.

Skoro zatem pozwany został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braku formalnego poprzez podpisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty, treść skierowanych do niego wezwań w przedmiocie usunięcia braków formalnych sprzeciwu nie budziła wątpliwości, a wezwanie zawierało informację o zakreślonym terminie do uzupełnienia braków oraz pouczenie o negatywnych skutkach nieuzupełnienia braków sprzeciwu od nakazu zapłaty – to nieuzupełnienie braku formalnego sprzeciwu w zakreślonym przez sąd terminie musiało skutkować jego odrzuceniem na podstawie art. 504 § 1 k.p.c.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanego na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.