Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 257/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17/10/2019 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Jakub Wąwoźny

Protokolant - stażysta A. K. (1)

przy udziale Prokuratora -

po rozpoznaniu w dniu 17/10/2019 r.

sprawy: A. K. (2) syna J. i B. z domu K. urodzonego (...) w C.

podejrzanego o to, że:

w dniu 1 lipca 2019 roku na ulicy (...) w C. kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

orzeka:

I.  na podstawie art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec A. K. (2) na okres 2(dwóch) lat próby;

II.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk orzeka wobec A. K. (2) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na okres 2/dwóch/lat;

III.  na podstawie art. 63§4 kk zalicza na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 1.07.2019r;

IV.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 72§1 pkt 5 kk zobowiązuje A. K. (2) do powstrzymania się od nadużywania alkoholu we okresie próby;

V.  na mocy art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 zasądza od A. K. (2) świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 (dwa tysiące) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VI.  zasądza od oskarżonego kwotę 100/stu/ zł tytułem opłaty i obciąża go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 70/siedemdziesięciu/ zł.

II k 257/19

UZASADNIENIE

A. K. (2) w dniu 1 lipca 2019 roku na ulicy (...) w C. kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dowód: protokół badania k. 3, wyjaśnienia podejrzanego k. 11

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd uznał jego wyjaśnienia za wiarygodne. Dowody zgromadzone w aktach sprawy potwierdziły w pełni sprawstwo oskarżonego. Sąd uwzględnił dokumenty zgromadzone w sprawie, nie znajdując podstaw dla podważenia waloru ich wiarygodności, albowiem wystawione zostały one przez osoby lub instytucje do tego uprawnione z zachowaniem przewidzianych ku temu procedur, a ich treść nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony.

Tak zgromadzony i oceniony materiał dowodowy daje podstawę do uznania winy oskarżonej popełnienia zarzucanemu jej czynu.

Sąd podzielił kwalifikację zarzucanego oskarżonemu czynu, tj. art. 178a§1 kk uznając, iż jest właściwa.

Oskarżony dotychczas był osobą niekaraną (k. 18), przyznał się do winy, z jego wyjaśnień wynika, iż żałuje dokonanego czynu. Z uwagi na powyższe, oraz fakt, iż okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości, oraz uznanie, iż społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa – sąd na podstawie art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne wobec A. K. (2) na okres 2(dwóch) lat próby. Sąd na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk orzekł wobec A. K. (2) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na okres 2/dwóch/lat. Okres ten musiał być wyższy od minimalnego z uwagi na ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony miał 0,78 promila alkoholu we krwi. Obligatoryjna eliminacja sprawcy czynu w stanie nietrzeźwości z ruchu drogowego ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu. Długość środka uzależniona jest od szeregu elementów, jednak w żadnym wypadku skrucha sprawcy, czy przyznanie się do winy nie może być elementem dominującym. Tak naprawdę ilość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzona u oskarżonego w innym układzie procesowym mogła być uznana, jako niespełniająca warunków nieznacznej szkodliwości społecznej. Tylko przyznanie się do winy i uprzednia niekaralność w tym przypadku skłoniła sąd do przyjęcia konstrukcji środka probacyjnego. Sąd ponadto na podstawie art. 63§4 kk zaliczył na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 1.07.2019r, na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 72§1 pkt 5 kk zobowiązał A. K. (2) do powstrzymania się od nadużywania alkoholu we okresie próby. Sąd również na mocy art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 zasądził od A. K. (2) świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 (dwa tysiące) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzekł również w przedmiocie kosztów procesu zasądzając od oskarżonego kwotę 100/stu/ zł tytułem opłaty i obciążając go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 70/siedemdziesięciu/ zł.