Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 429/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Urszula Ekstowicz

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2019 roku sprawy

A. M.

s. Z. i M. z d. M.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

W dniu 03 sierpnia 2019 roku w G. przy ul. (...), używając słów wulgarnych powszechnie uznanych za obelżywe znieważył funkcjonariusza z KPP w G. sierż. szt. M. R. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych

tj. o czyn z art. 226§1 kk

1.  Oskarżonego A. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za na podstawie art. 226 § 1 kk w zw. z art. 34 § 1, §1 a pkt 1 kk, art. 35§1kk skazuje go na karę 8 (osiem) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym.

2.  Na poczet orzeczonej kary zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 03.08.2019r. godz. 19:40 do 04.08.2019r. godz. 13:05 i uznaje kare ograniczenia wolności za wykonana w zakresie 2 (dwa) dni.

3.  Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

II K 429/19

UZASADNIENIE

w zakresie rozstrzygnięcia o karze

W związku z tym, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przez oskarżonego dotyczy rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, Sąd w oparciu o art. 423§1a kpk, ograniczył zakres uzasadnienia do tych części wyroku, których wniosek dotyczy.

Sąd wyrokiem z dnia 5 listopada 2019r. uznał oskarżonego A. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 226§1 kk. Za czyn ten oskarżonego A. M. na podstawie art. 226§1 kk w zw. z art. 34§1, §1a pkt 1 kk, art. 35§1 kk Sąd skazał na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Nadto na poczet orzeczonej kary zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniach 03.08.2019r. godz. 19.40 do 04.08.2019r. godz. 13.05 i uznano karę ograniczenia wolności za wykonaną w zakresie 2 dni oraz zwolniono oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

Wymierzając oskarżonemu A. M. karę w wysokości 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym Sąd miał na uwadze znaczny stopień społecznej szkodliwości jego czynu, o czym świadczą okoliczności podmiotowe i przedmiotowe czynu, a więc motywy i pobudki działania oskarżonego, czas i miejsce popełnienia czynu. W szczególności na niekorzyść A. M. przemawia zła wola oskarżonego, który nie stosował się do poleceń zachowania zgodnego z prawem, wydawanych przez policjantów i kontynuował naganne zachowanie, oraz okoliczność, że pokrzywdzony nie dał podstaw do nagannego i wyzywającego zachowania oskarżonego. A. M. czynił to by podważyć autorytet pokrzywdzonego, jako funkcjonariusza publicznego.

Znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego wyraża się również w naruszeniu godności osoby pełniących istotne funkcje i zadania publiczne.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd uwzględnił jego dotychczasową niekaralność (k. 17).

Sąd w tych okolicznościach uznał, że tak orzeczona kara jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu, a nadto winna osiągnąć cele w zakresie wychowawczego i zapobiegawczego oddziaływania na jego osobę jako sprawcy oraz w zakresie szeroko rozumianej prewencji ogólnej. W szczególności Sąd uznał, że nie zachodzi potrzeba orzekania kary bezwzględnej pozbawienia wolności, zaś wystarczającą do osiągnięcia ww celów jest kara o charakterze wolnościowym. Z tych powodów Sąd orzekł wobec oskarżonego karę 8 miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Jednocześnie Sąd miał na uwadze również sytuację osobistą i majątkową oskarżonego udokumentowaną stosownymi dokumentami, która nie uzasadnia orzeczenia w stosunku do niego kary grzywny, bowiem oskarżony w ich świetle nie daje rękojmi, iż karę grzywny byłby w stanie wykonać.

Zgodnie z art. 63§1 i 5 kk na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając w górę do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny. Za dzień w rozumieniu § 1 i 2 przyjmuje się okres 24 godzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia wolności.

Sąd na podstawie przytoczonych przepisów zaliczył na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności okres zatrzymania oskarżonego w dniach 03.08.2019r. godz. 19.40 do 04.08.2019r. godz. 13.05 (k. 2 – 2v) i uznał karę ograniczenia wolności za wykonaną w zakresie 2 dni.

Mając na uwadze ustalenia dotyczące sytuacji materialnej oskarżonego, który pracuje jedynie dorywczo w okresie 2 – 3 miesięcy w roku i nie posiada żadnego majątku (wyjaśnienia oskarżonego k. 51v, załącznik do protokołu przesłuchania podejrzanego k. 14v) na podstawie art. 624§1kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwolniono go uiszczenia opłaty i ponoszenia kosztów sądowych w pozostałym zakresie.

Sędzia