Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 184/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Zieliński

Sędziowie: Bożena Rządzińska

Bogdan Jachowicz

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Powiatu (...)

o ustanowienie kuratora spadku po J. S.

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 20 listopada 2018 roku, sygn. akt I Ns 370/18

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać wniosek Sądowi Rejonowemu w Kutnie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.