Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 400/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Ławnicy: D. G., A. R.

Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa L. N.

przeciwko W. W.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za pracę i ustalenie

I.  zasądza od pozwanej W. W. na rzecz powódki L. N. kwotę 1316,68 zł (tysiąc trzysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),

II.  umarza postępowanie w zakresie roszczenia o przywrócenie do pracy,

III.  sprawę o zasiłek chorobowy za okres od dnia 19 lipca 2018 roku przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.,

IV.  w pozostałym zakresie oddala powództwo,

V.  przyznaje kuratorowi G. W. od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 1350 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem wynagrodzenia za czynności kuratora,

VI.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1250 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).