Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 152/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Klaudia Suszko

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda B. P. na rzecz pozwanej (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 900 zł (dziewięciuset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odstępując od obciążania nimi powoda w pozostałym zakresie.