Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 49/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Ławnicy: B. C., B. K.

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa E. R.

przeciwko Urzędowi Gminy D.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie, odszkodowanie za mobbing

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki E. R. na rzecz pozwanego Urzędu Gminy D. kwotę 1.530 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.