Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 509/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

Protokolant: sekretarz M. T.

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy G. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

przy udziale I. Administracji Skarbowej w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania G. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 28 sierpnia 2018 r. znak i numer sprawy (...)

I zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 28 sierpnia 2018 r. znak i numer sprawy (...) w ten sposób, że przyznaje G. P. prawo do zasiłku chorobowego za dzień 19 czerwca 2018 r.,

II zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. na rzecz G. P. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.