Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1452/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

Protokolant staż. A. K.

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy A. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania A. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 25 kwietnia 2019 roku znak (...)

o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że dodatkowo przyznaje A. B. prawo do przeliczenia emerytury, przyznanej decyzją z dnia 2 września 2013 roku znak (...), bez pomniejszenia jej wysokości o kwotę, stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, poczynając od dnia 1 kwietnia 2016 roku.