Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. IV Ka 327/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2019 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Poteralski (spr.)

Sędziowie: SSO Joanna Żelazny

SSO Małgorzata Szyszko

Protokolant Aneta Malewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Andrzeja Roli

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2019 r.

sprawy skazanego M. B. syna J. i E. z domu W.

urodzonego (...) w O.

w przedmiocie wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018r. sygn. akt XII K 447/18

*****

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej) na rzecz adwokata K. B. kwotę 516,60 złotych (pięciuset szesnastu i 60 / 100 , w tym VAT) tytułem nieopłaconej obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

SSO Joanna Żelazny SS O Marek Poteralski SSO Małgorzata Szyszko