Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1410/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik

Protokolant: sekr. sąd. Kinga Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i W. Ż.

przeciwko Teatrowi (...) w Ł. i (...) Towarzystwu Ubezpieczeń (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o ustalenie i zapłatę

1. oddala powództwo;

2. zasądza solidarnie od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i W. Ż. na rzecz Teatru (...) kwotę 7217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3. zasądza solidarnie od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i W. Ż. na rzecz (...) Towarzystwa Ubezpieczeń (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwotę 7217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.