Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 259/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Kinga Grzywacz

w obecności

Prokuratora ----------------

po rozpoznaniu dnia 02.07.2019 r., 06.08.2019r., 27.08.2019r., 15.10.2019r.

sprawy P. K. , urodz. (...) w N.

syna J. i U. z d. O.

oskarżonego o to, że: I. w dniu 18 listopada 2018 roku w L., woj. (...) przy użyciu paralizatora wypowiadał groźby karalne pobicia wobec małoletniego W. J., które wzbudziły u w/wym. obawę ich spełnienia; -

tj. o czyn z art.190§1kk

II. w dniu 18 listopada 2018 roku w L., woj. (...) naruszył jego nietykalność cielesną W. J. poprzez wykręcanie w/wym. pokrzywdzonemu rąk; -

tj. o czyn z art.217§1kk

oraz A. C. , urodz. (...) w P.

syna E. i L. z d. G.

oskarżonego o to, że: III. w dniu 18 listopada 2018 roku w L., woj. (...) przy użyciu gazu wypowiadał groźby karalne pobicia wobec małoletniego W. J., które wzbudziły u w/wym. obawę ich spełnienia oraz naruszył jego nietykalność cielesną poprzez wykręcenie mu rąk; -

tj. o czyn z art.190§1kk w zb. z art.217§1kk w zw. z art.11§2kk

IV. w dniu 18 listopada 2018 roku w L., woj. (...) naruszył jego nietykalność cielesną W. J. poprzez wykręcanie w/wym. pokrzywdzonemu rąk; -

tj. o czyn z art.217§1kk

orzeka:

1 oskarżonego P. K. w ramach zarzutu opisanego w pkt I oraz II uznaje za winnego tego, że w dniu 18 listopada 2018 roku w L., woj. (...) przy użyciu paralizatora wypowiadał groźby karalne pobicia wobec małoletniego W. J., które wzbudziły u w/wym. obawę ich spełnienia oraz naruszył jego nietykalność cielesną poprzez wykręcanie pokrzywdzonemu rąk i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.190§1kk w zb. z art.217§1kk w zw. z art.11§2kk i za to na podstawie art.190§1kk w zb. z art.217§1kk w zw. z art.11§2kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.190§1kk w zw. z art.11§3kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 125 (stu dwudziestu pięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł (dziesięć); -

2. oskarżonego A. C. w ramach zarzutu opisanego w pkt III oraz IV uznaje za winnego tego, że w dniu 18 listopada 2018 roku w L., woj. (...) przy użyciu ręcznego miotacza gazu wypowiadał groźby karalne pobicia wobec małoletniego W. J., które wzbudziły u w/wym. obawę ich spełnienia oraz naruszył jego nietykalność cielesną poprzez wykręcenie pokrzywdzonemu rąk i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.190§1kk w zb. z art.217§1kk w zw. z art.11§2kk i za to na podstawie art.190§1kk w zb. z art.217§1kk w zw. z art.11§2kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.190§1kk w zw. z art.11§3kk wymierza oskarżonemu karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

3. na podstawie art.44§2kk orzeka przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych pod poz. 1, 2 (k.154a), przez zniszczenie; -

- na podstawie art.230§2kpk zwrócić oskarżonemu P. K. dowód rzeczowy – pendrive z napisem (...) (k.18); -

- na podstawie art.63§1kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego P. K. grzywny zalicza okres jego zatrzymania od dnia 18.11.208r. godz. 04:05 do dnia 19.11.2018r. godz. 18:40 i ustala, że do wykonania pozostało 121 (sto dwadzieścia jeden) stawek dziennych grzywny; -

- na podstawie art.627kpk i art.633kpk zasądza od oskarżonego P. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 235 zł (dwieście trzydzieści pięć) tytułem kosztów sądowych w tym 125 zł (sto dwadzieścia pięć) tytułem opłaty; -

- na podstawie art.624§1kpk i art.633kpk zwalnia oskarżonego A. C. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. G. kwotę 936 zł (dziewięćset trzydzieści sześć) plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego ustanowioną z urzędu.