Pełny tekst orzeczenia

Sygn.akt IIK 328/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2019r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Dariusz Kliś

Protokolant Tomasz Kilarski

w obecności Prokuratora - Asesora PR A. J.

po rozpoznaniu dnia 21.01.2019r. sprawy o wyrok łączny

K. P.

urodz. (...) w L.

syna J. i E. zd. S.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 07.05.2013r. w sprawie sygn.akt VII K 186/13, obejmującym jednostkowe skazania zapadłe w sprawach sygn.akt IIK 680/11 Sądu Rejonowego w Lubaniu i IIK 6/12 Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, na karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 06.11.2017r. w sprawie sygn.akt IIKo 667/17,

2.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 10.05.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 22/17, za:

- czyn z art. 244 k.k. , popełniony w dniu 22.09.2016r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- czyn z art. 190§1 k.k. , popełniony w dniu 22.09.2016r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

po czym wymierzono w/w karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 12.06.2018r. w sprawie sygn.akt IIKo 551/18,

3.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 08.02.2018r. w sprawie sygn.akt IIK 486/17, za czyn z art. 178a§4 k.k. w zw z art. 64§1 k.k. , popełniony w dniu 17.08.2017r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

4.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 12.02.2018r. w sprawie sygn.akt IIK 497/17, za czyn z art. 244 k.k. , popełniony w dniu 24.08.2017r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85§1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86§1 k.k. w zw z art. 568a§1 pkt.2 k.p.k. łączy skazanemu K. P. kary łączne i jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone w sprawach sygn.akt VII K 186/13 i IIK 486/17 Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz IIK 22/17 i IIK 497/17 Sądu Rejonowego w Lubaniu i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 574 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania,

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw z art. 63§1 k.k. zalicza skazanemu K. P. na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
sygn.akt IIK 486/17 od dnia 04.07.2018r. do dnia 21.01.2019r.

IV.  na podstawie art. 29 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. K. koszty nieopłaconej obrony z urzędu w kwocie 147,60 zł, w tym podatek VAT w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych 60/100),

V.  na podstawie art. 624§1 k.p.k. i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

K. P. został skazany prawomocnymi wyrokami:

5.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 07.05.2013r. w sprawie sygn.akt VII K 186/13, obejmującym jednostkowe skazania zapadłe w sprawach sygn.akt IIK 680/11 Sądu Rejonowego w Lubaniu i IIK 6/12 Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, na karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 06.11.2017r. w sprawie sygn.akt IIKo 667/17,

6.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 10.05.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 22/17, za:

- czyn z art. 244 k.k. , popełniony w dniu 22.09.2016r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- czyn z art. 190§1 k.k. , popełniony w dniu 22.09.2016r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

po czym wymierzono w/w karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 12.06.2018r. w sprawie sygn.akt IIKo 551/18,

7.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 08.02.2018r. w sprawie sygn.akt IIK 486/17, za czyn z art. 178a§4 k.k. w zw z art. 64§1 k.k. , popełniony w dniu 17.08.2017r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

8.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 12.02.2018r. w sprawie sygn.akt IIK 497/17, za czyn z art. 244 k.k. , popełniony w dniu 24.08.2017r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód: wyjaśnienia skazanego K. P. k. 35, odpisy wyroków k. 28-33, karta karna k. 6-8, opinia o skazanym k. 10a-10b.

Skazany z Zakładu Karnego posiada opinię umiarkowaną. W stosunku do przełożonych zachowuje postawę regulaminową. Wśród osadzonych funkcjonuje zgodnie. Nie należy do podkultury więziennej. Uczestniczy w programach resocjalizacyjnych. Wyraża negatywną postawę wobec popełnionych przestępstw. Przed osadzeniem pracował. Na utrzymaniu posiada dwoje dzieci.

Sąd zważył co następuje:

Wydanie wyroku łącznego jest obowiązkiem Sądu w sytuacji spełnienia warunku określonego w art. 85 k.k. tj. zaistnienia pomiędzy poszczególnymi skazaniami – zarówno sądzonymi jednocześnie, jak i nie jednocześnie (art. 569§1 k.p.k.) – instytucji realnego zbiegu przestępstw tj. sytuacji gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Niewątpliwym jest również to, iż Sąd orzekający uwzględnia dyrektywny wymiaru kary, w tym prewencji szczególnej i ogólnej ( art. 85a k.k.), a także ocenia istniejący związek podmiotowy, a także przedmiotowy jaki zachodzi pomiędzy poszczególnymi skazaniami, jak również bierze pod uwagę okoliczności leżące po stronie sprawcy przestępstw, które zaistniały po, jak i przed wydaniem poprzednich wyroków, w tym wyroków łącznych (art. 85§2 k.k.). Uwzględniając powyższe okoliczności – na mocy art. 86§1 k.k.- do wymiaru kary stosuje jedną z trzech zasad tj. absorbcji, asperacji lub kumulacji. Nadto podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone kary i tylko te podlegające wykonaniu z zastrzeżeniem art. 89 k.k. w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa wyżej. Nadto w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności Sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, iż jeden miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 (piętnastu) dniom kary pozbawienia wolności. Oczywistym także jest, iż Sąd orzekający – w świetle obowiązujących przepisów – w ramach orzekania nowej kary łącznej w wyroku łącznym łączy kary jednostkowe tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu z karami łącznymi wymierzonymi w toku prowadzonych wcześniej postępowań karnych. K. P. był skazany prawomocnymi wyrokami w sprawach sygn.akt IIK 486/17, IIK 497/17, VII K 186/13, IIK 22/17. W przedmiotowych sprawach Sądy orzekały w wyrokach jednostkowych oraz w wyroku łącznym (VII K 186/13) kary pozbawienia wolności. Co także istotne – jak wynika z opinii o skazanym – kara 1 (jednego) roku pozbawienia wolności wymierzona w sprawie sygn.akt IIK 486/17 jest wykonywana od dnia 04.07.2018r. do chwili obecnej. Kary w pozostałych sprawach nie były wykonane przez skazanego. Dokonując merytorycznej oceny należało również stwierdzić, iż Sąd Rejonowy w Lubaniu mógł wymierzyć K. P. karę łączną w wysokości od 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie sygn.akt VII K 186/13, stosując zasadę absorpcji, do sumy kar tj. 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, opierając ewentualne rozstrzygnięcie na zasadzie kumulacji. Uwzględniając jednak treść przepisu art. 85a k.k., jak również informacje zawarte w opinii o skazanym, karcie karnej, Sąd Rejonowy w Lubaniu doszedł do przekonania, iż jedynie prawidłową i sprawiedliwą sankcją za popełnione przestępstwa będzie kara 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekający zastosował w tym samym do wymiaru kary łącznej zasadę asperacji. Z uwagi na ilość popełnionych w przeszłości przez skazanego przestępstw oraz uwzględniając wysokość nowoorzeczonej kary łącznej Sąd nie skorzystał w tym wypadku z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia tak orzeczonej kary. Na podstawie art. 574 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w połączonych wyrokach pozostawił do odrębnego wykonania. Na postawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63§1 k.k. zaliczył skazanemu K. P. na poczet orzeczonej nowej kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt IIK 486/17 od dnia 04.07.2018r. do dnia wyroku tj. dnia 21.01.2019r. Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. K. koszty nieopłaconej obrony z urzędu w kwocie 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym podatek VAT w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych 60/100). Skazany nie pracuje. Nie posiada oszczędności, a także majątku ruchomego, bądź nieruchomego większej wartości. Wobec powyższego na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwolniono w/w od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie, zaś na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych nie wymierzono mu opłaty.

Sędzia