Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 958/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Zmysłowska-Sołowiej

Protokolant: Monika Malanowska

Przy udziale oskarżyciela Prokuratora Edyty Ulatowskiej-Stojak

po rozpoznaniu w na rozprawie w dniu 19 lipca 2019 roku i 17 października 2019 roku w Legionowie sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Legionowie przeciwko;

K. K. s. J. B. zd. B. urodzonego (...) w W.

Oskarżonego o to, że :

1.  W dniu 27 lipca 2018 roku w L. województwo (...) znieważył funkcjonariusza Policji sierż. R. S. słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pobawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 226§1 k.k. w zw. z art. 64§1k.k.

2.  W dniu 27 lipca 2018 roku w L. województwo (...) znieważył funkcjonariusza Policji sierż. P. S. słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pobawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 226§1 k.k. w zw. z art. 64§1k.k.

Orzeka:

1.  Oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt 1 a/o czynu i za to na podstawie art.226§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. skazuje go na karę 6(sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt 2 a/o czynu i za to na podstawie art. 226§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. skazuje go na karę 6(sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  Na podstawie art. 85§1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 §1 k.k. wymierzone kary pozbawienia wolności łączy i orzeka karę łączną 7(siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  Na podstawie art. 624§1k.pk. zwalnia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów postępowania obciążając nimi Skarb Państwa.

5.  Na podstawie art. 618§1 p.11 kpk w zw. z art. 29§1 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej (...) wynagrodzenie w kwocie 420(czterysta dwadzieścia) złotych powiększonych o należną stawkę podatku VAT pełnienie obowiązków obrońcy oskarżonego z urzędu i kwotę tę wypłacić z sum Skarbu Państwa.