Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I AGa 102/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący

SSA Dariusz Mazurek

Sędziowie:

SA Małgorzata Moskwa

SO del. Agnieszka Staniszewska-Perenc (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sądowy Justyna Stępień

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. na rozprawie sprawy
z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa (...)
sp. z o.o. w R.

przeciwko W. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI GC 298/17

I.  oddala apelację,

II.  zasądza od powoda Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w R. na rzecz pozwanego W. P. kwotę 4.050zł (cztery tysiące pięćdziesiąt) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Małgorzata Moskwa SSA Dariusz Mazurek SO del. Agnieszka Staniszewska-Perenc