Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1583/17

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący sędzia Lidia Czapla

Protokolant sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa K. L. i F. L.

przeciwko K. K.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanej K. K. na rzecz powoda K. L. kwotę 500,00 (pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lipca 2017 roku oraz kwotę 1.645,41 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści jeden groszy) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2)  zasądza od pozwanej K. K. na rzecz powoda F. L. kwotę 500,00 (pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lipca 2017 roku oraz kwotę 1.645,41 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści jeden groszy) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.