Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski

Protokolant : p.o.stażysty Anna Chylewska

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2019 roku w Trzciance

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko M. R.

o zapłatę

1.uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Trzciance z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. I C 982/14 ,

2.oddala powództwo,

3.tytulem zwrotu kosztów postępowania zasądza od powoda C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. na rzecz pozwanej M. R. kwotę 1.422 zł (jednego tysiąca czterystu dwudziestu dwóch złotych), w tym kwotę 1.200 zł zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

/-/ sędzia. Piotr Chrzanowski