Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 241/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lipca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodnicząca : Sędzia SR Małgorzata Nowak

Protokolant : st. sekr. sąd. Sylwia Domańska

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 roku w Zgierzu na rozprawie sprawy

z urzędu

z udziałem A. K., K. K., J. R. (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. K. (1)

p o s t a n a w i a :

1.  zmienić stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (1) orzeczone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie I Ns 31/18 i stwierdzić, że spadek po J. K. (1), synu L. i S. zmarłym w dniu 18 lipca 2015 roku w miejscowości L., ostatnio stale zamieszkałym O. na podstawie ustawy nabyły dzieci A. K. i K. K. po 1/2 (jedna druga) części spadku każdy z ich;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi we własnym zakresie koszty związane ze swoim udziałem w sprawie;

3.  nie obciążać uczestników nieuiszczoną opłatą sądową.

Sygnatura akt I Ns 241/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu stwierdził, że spadek po J. K. (1), zmarłym w dniu 18 lipca 2015 roku, w miejscowości L., ostatnio zamieszkałym w O., na podstawie ustawy nabyli: żona J. K. (2), córka A. K. i syn K. K. po 1/3 części spadku każde z nich.

(postanowienie – k. 49 z załączonych akt I Ns 31/18)

W dniu 30 sierpnia 2018 roku J. K. (2) wystąpiła do Sądu Rejonowego w Zgierzu z wnioskiem o przyjęcie oświadczenia, że wnioskodawczyni uchyla się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po swoim mężu J. K. (1) zmarłym w dniu 18 lipca 2015 roku w miejscowości L., ostatnio zamieszkałym w O. oraz przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wnioskodawczynię po zmarłym J. K. (1) .

(wniosek – k. 3 – 6 z załączonych akt I Ns 815/18)

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu zatwierdził uchylenie się przez J. K. (2) od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. K. (1), synu L. i S., zmarłemu w dniu 18 lipca 2015 roku w miejscowości L., przed śmiercią stale zamieszkałemu w O. , przypadającym jej jako spadkobierczyni ustawowej. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 1 grudnia 2018 roku.

(postanowienie – k. 23 z załączonych akt I Ns 815/18)

Po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego uchylenie się J. K. (2) od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, z urzędu zostało wszczęte postepowanie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku.

(zarządzenie – k. 22v. z załączonych akt I Ns 815/18)

Na rozprawie w dniu 17 lipca 2019 roku pełnomocnik uczestniczki J. K. (2) oświadczył, iż uczestniczka nie ma wiedzy, czy pozostali uczestnicy składali wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia spadkowego w terminie z uwagi na fakt, iż są to dzieci z pierwszego małżeństwa spadkodawcy.

(protokół – k. 6)

J. K. (1) zmarł w dniu 18 lipca 2015 roku w miejscowości L.. Przed śmiercią ostatnio stale zamieszkiwał w O.. W chwili śmierci pozostawał w związku z małżeńskim z J. K. (3) z domu A.. Zmarły posiadał dwoje dzieci – córkę A. K. i syna K. K.. A. K. i K. K. nie składali oświadczeń w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku po J. K. (1). Nie zrzekli się oni dziedziczenia oraz nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia.

(zapewnienie spadkowe – protokół rozprawy z dnia 22.08.2018 k. 47-47v, odpis skrócony aktu zgonu J. K. (1) k. 19, odpis skrócony aktu małżeństwa J. K. (1) i J. R. k. 22, odpis skrócony aktu urodzenia A. K. k. 20, odpis skrócony aktu urodzenia K. K. k. 21 z załączonych akt I Ns 31/18)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 679 § 1 k.p.c., dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

W orzecznictwie za ugruntowane należy uznać stanowisko, iż ograniczenie przewidziane w art. 679 § 1 zdanie drugie k.p.c. dotyczy także spadkobiercy uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. (postanowienia Sądu Najwyższego: z 2 grudnia 1997 r., II CKN 492/97 (nie publ.); z 26 stycznia 2001 r. II CKN 784/00, OSNC 2001/7-8/118, Biul.SN 2001/3/13, M.Prawn. 2001/7/406; z 21 marca 2001 r. III CZP 4/01, OSNC 2001/10/144, Prok.i Pr.-wkł. 2001/9/31, Wokanda 2001/7-8/7, Biul.SN 2001/3/9, M.Prawn. 2001/9/477, M.Prawn. 2001/13/670, M.Prawn. 2001/14/741; z 25 listopada 2011 r. III CSK 17/11, Lex nr 1102860; z 13 grudnia 2012 r. IV CSK 183/12, Lex nr 1288710).

Postępowania w niniejszej sprawie prowadzone było z urzędu z uwagi na fakt, iż postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu zatwierdził uchylenie się przez J. K. (2) od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. K. (1). Z tych też względów niezbędnym była zmiana postanowienia wydanego w dniu 24 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, gdzie wśród spadkobierców ustawowych wskazana była także J. K. (2), bowiem zgodnie z treścią art. 1020 kc spadkobierca , który spadek odrzucił , zostaje wyłączony od dziedziczenia , tak jakby nie dożył otwarcia spadku .

Wobec tego Sąd, stosownie do art. 679 § 3 k.p.c. stwierdził nabycie spadku po J. K. (1) na rzecz jego dzieci A. K. i K. K. po 1/2 części spadku każde z nich.

Wobec braku okoliczności uzasadniających odstępstwo od reguły, Sąd orzekł
o kosztach postępowania na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

W tym stanie faktycznym należało orzec jak w sentencji.