Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 391/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

Przewodnicząca: Sędzia S.O. Dorota Liczberska – Dębska

Protokolant: stażystka Anna Karolczak

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa G. R.

przeciwko P. W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2011 roku Rep. (...) sporządzonego przez notariusza w Z. B. J. i zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie II 1 Co 5166/12

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od G. R. na rzecz P. W. kwotę 5.447 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  przyznaje adw. A. P. tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną powódce z urzędu kwotę 6.642 zł (sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote), którą poleca wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi.