Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 175/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

w obecności prokuratora Prok. Rej. Andrzeja Zagraby

po rozpoznaniu dnia 07/11/2019 sprawy

M. B. syna Z. i J. z domu Wojewódzka,

ur. (...) w W.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 25 lipca 2016 roku, w sprawie IIK 293/13 za przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 286 § 1 k.k. i inne m.in. na karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 29.08.2018 r. do 24.02.2023 r.;

2. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 13 lutego 2019 roku, w sprawie IIK 438/18 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 24.02.2023 r. do dnia 24.05.2024r;

O R Z E K A :

I.Na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu M. B. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 1 i 2 i wymierza mu karę łączną w wymiarze 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

II.Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okresy dotychczas odbytych kar w połączonych sprawach;

III.Na podstawie art. 576§1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zwarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 144 złote oraz 33,12 złotych podatku VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu wykonywaną wobec skazanego;

V.Na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt IIK 175/19

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje :

M. B., w którego sprawie zawnioskowano o wydanie wyroku łącznego, skazany został prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 25 lipca 2016 roku, w sprawie IIK 293/13 za przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 286 § 1 k.k. i inne m.in. na karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 29.08.2018 r. do 24.02.2023 r.;

2. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 13 lutego 2019 roku, w sprawie IIK 438/18 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 24.02.2023 r. do dnia 24.05.2024r;

W dniu 03 czerwca 2019 roku do tutejszego Sądu wpłynął wniosek o wydanie wobec M. B. wyroku łącznego.

Sąd zważył, co następuje:

O tym, czy zachodzą w konkretnym wypadku przesłanki do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym, decyduje przepis art. 85 kk. Zgodnie z tym przepisem jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub w części kary lub kary łączne.

Jak wynika z analizy akt sprawy skazanemu do wykonania zostały wprowadzone kary orzeczone wyrokami w sprawach IIK 293/13 Sądu Rejonowego w Ciechanowie (punkt 1) oraz wyrok IIK 438/18 Sądu Rejonowego w Mrągowie (punkt II) i kary te, w rozważanym stanie prawnym będą podlegały łączeniu.

Dlatego też połączono skazanemu kary pozbawienia wolności, podlegające obecnie wykonaniu, opisane w punktach 1 i 2 wyroku orzeczono wobec niego karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

Jako okoliczności wpływające na wymiar kary łącznej, Sąd miał na uwadze wnioski wynikające z opinii administracji Zakładu Karnego w K. (k. 45). Z tej opinii wynika, że skazany w dobry sposób poddaje się dyscyplinie i obowiązującym przepisom. W sposób regulaminowy, kulturalny i grzeczny odnosi się do przełożonych. Nie używano względem niego środków przymusu bezpośredniego, nie odnotowano również zachowań agresywnych i autoagresywnych. Przynależy do podkultury przestępczej, jednakże nie zanotowano negatywnych zachowań na jej tle. Jest zatrudniony nieodpłatne jako bibliotekarz, dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Nie jest osobą uzależnioną. Przyznaje się do popełnionych przestępstw i krytycznie wypowiada się na temat swojej przeszłości. Kontakt zewnętrzny utrzymuje w formie rozmów telefonicznych, korespondencji oraz widzeń. Nie był karany dyscyplinarnie, był nagradzany za wyróżniające się zachowanie. Jego zachowanie oceniane jest jako dobre.

W tej materii zachodzą w pełni warunki do takiego połączenia orzeczonych wobec skazanego kar pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd orzekł o zaliczeniu na poczet orzeczonej kary łącznej okresu dotychczas odbytych kar w połączonych sprawach.

Pozostałe zaś rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, nie objęte wyrokiem łącznym pozostawił do odrębnego wykonania.

O wynagrodzeniu za obronę z urzędu wykonywaną wobec skazanego, Sąd orzekł na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze.

Skazany jest pozbawiony wolności, nie ma też innych istotnych składników majątku stąd też Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych w całości, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k.