Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 220/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

w obecności prokuratora Prok. Rej. Ewy Nowickiej

po rozpoznaniu dnia 14/11/2019 sprawy

J. G. syna J. i K. z domu B.,

ur. (...) w M.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie IIK 223/08 gdzie orzeczono wobec skazanego łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy (wyrok połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach IIK112/05 i IIK 144/06) – obliczenie kary 15.10.2008 r. do 09.06.2009 r.;

2. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie IIK 436/14 za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. popełnione w okresie od 2010 roku do dnia 31 maja 2014 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 16.11.2015 r. do 14.05.2016 r.;

3. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 06 czerwca 2019 roku, w sprawie IIK 102/19 za przestępstwa z art. 279§1 k.k. i inne popełnione w dniu 13 stycznia 2019 roku na karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 20.01.2021 r. do 20.05.2022 r.;

4. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku, w sprawie IIK 1725/18 za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i inne popełnione w dniach 04-05 lipca 2018 roku na karę łączną 1 (jednego) roku i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 25.06.2019 r. do 20.01.2021 r. ;

5. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2019 roku, w sprawie IIK 1554/18 za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 czerwca 2018 roku na karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności, wobec którego postanowieniem z dnia 17.01.2019 r. zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 105 dni.

O R Z E K A :

I.Na podstawie art. 569§1 k.p.k., art. 85§1 i 2 k.k. i art. 86§1 k.k. łączy skazanemu J. G. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 3 i 4 i wymierza skazanemu karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okresy dotychczas odbytych kar w połączonych sprawach;

III.Na podstawie art. 576§1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zwarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.W pozostałej części postępowanie o wydanie wyroku łącznego umarza;

V.Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. D. kwotę 120 zł w tym kwotę 27,60 zł tytułem podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu;

VII.Na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt IIK 220/19

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje :

J. G., w którego sprawie zawnioskowano o wydanie wyroku łącznego, skazany został prawomocnymi wyrokami:

1. Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie IIK 223/08 gdzie orzeczono wobec skazanego łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy (wyrok połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach IIK112/05 i IIK 144/06) – obliczenie kary 15.10.2008 r. do 09.06.2009 r.;

2. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie IIK 436/14 za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. popełnione w okresie od 2010 roku do dnia 31 maja 2014 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 16.11.2015 r. do 14.05.2016 r.;

3. Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 06 czerwca 2019 roku, w sprawie IIK 102/19 za przestępstwa z art. 279§1 k.k. i inne popełnione w dniu 13 stycznia 2019 roku na karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 20.01.2021 r. do 20.05.2022 r.;

4. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku, w sprawie IIK 1725/18 za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i inne popełnione w dniach 04-05 lipca 2018 roku na karę łączną 1 (jednego) roku i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności – obliczenie kary 25.06.2019 r. do 20.01.2021 r. ;

5. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2019 roku, w sprawie IIK 1554/18 za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 czerwca 2018 roku na karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności, wobec którego postanowieniem z dnia 17.01.2019 r. zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 105 dni.

W dniu 01 lipca 2019 roku do tutejszego Sądu wpłynął wniosek o wydanie wobec J. G. wyroku łącznego.

Sąd zważył, co następuje:

O tym, czy zachodzą w konkretnym wypadku przesłanki do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym, decyduje przepis art. 85 kk. Zgodnie z tym przepisem jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub w części kary lub kary łączne.

Jak wynika z analizy akt sprawy skazanemu do wykonania zostały wprowadzone kary orzeczone wyrokami w sprawach IIK 1725/18 Sądu Rejonowego w Olsztynie (punkt 4), IIK 102/18 Sądu Rejonowego w Mrągowie (punkt 3) i kary te, w rozważanym stanie prawnym będą podlegały łączeniu.

Dlatego też połączono skazanemu kary pozbawienia wolności, podlegające obecnie wykonaniu, opisane w punktach 3 i 4 wyroku orzeczono wobec niego karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

Jako okoliczności wpływające na wymiar kary łącznej, Sąd miał na uwadze wnioski wynikające z opinii administracji Aresztu Śledczego w O. (k. 29). Z tej opinii wynika, że zachowanie osadzonego podczas pobytu w izolacji więziennej należy ocenić jako poprawne. Nie był nagradzany kodeksowo oraz karany dyscyplinarnie. W sposób regulaminowy odnosi się do przełożonych, jest taktowny i zdyscyplinowany. Relacje ze współosadzonymi stara się układać bezkonfliktowo. Nie sprawia problemów natury wychowawczej. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Bierze udział w zajęciach kulturalno-oświatowych. Czas wolny poświęca na zajęcia własne w celi mieszkalnej. Nie były wobec niego stosowane środki przymusu bezpośredniego. Nie był uczestnikiem wydarzeń nadzwyczajnych. Nie jest zatrudniony w jednostce. Utrzymuje kontakt z ojcem, jednakże nie był dotychczas odwiedzany przez najbliższą rodzinę. Nie korzystał z zezwoleń na widzenia i przepustki. Przyznaje się do popełnionych przestępstw i krytycznie wypowiada się na temat swojej przeszłości. Jego zachowanie oceniane jest jako poprawne.

W tej materii zachodzą w pełni warunki do takiego połączenia orzeczonych wobec skazanego kar pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd orzekł o zaliczeniu na poczet orzeczonej kary łącznej okresu dotychczas odbytych kar w połączonych sprawach.

Pozostałe zaś rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, nie objęte wyrokiem łącznym Sąd pozostawił do odrębnego wykonania, zaś w pozostałej części postępowanie karne umorzono.

O wynagrodzeniu za obronę z urzędu wykonywaną wobec skazanego, Sąd orzekł na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze.

Skazany jest pozbawiony wolności, nie ma też innych istotnych składników majątku stąd też Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych w całości, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k.