Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 261/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Zmysłowska-Sołowiej

Protokolant: Gabriel Siemiątkowski

w obecności oskarżyciela Prokuratora Edyty Ulatowskiej Stojak

po rozpoznaniu dnia 21.01.2019 r., 01.03.2019 r., 19.07.2019 r., 13.09.2019 r., 17.10.2019 r., 29.10.2019 r. na rozprawie w L. sprawy :

K. N., córki W. i I. z d. S., urodzoną (...) w P.

oskarżonej o to, że :

w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 18 lutego 2017 r. w T. gm. W. woj. (...) wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, a stanowiącym (...) Obszar Chronionego Krajobrazu spowodowała zniszczenie roślin i zwierząt w ten sposób, że zleciła E. O. wycięcie drzew sosnowych i krzewów na działce ewidencyjnej nr (...) obręb (...) oraz wskazała podlegające wycięciu egzemplarze roślinne w następstwie czego E. O. przy pomocy zatrudnionych pracowników dokonała wycięcia przedmiotowych drzew i krzewów oraz ich zrębkowania, w wyniku czego doszło do zakłócenia naturalnego ciągu ekologicznego terenu i spowodowania istotnej szkody w świecie roślinnym i zwierzęcym tj. o czyn z art. 181 § 2 k.k.

Orzeka:

1. Oskarżoną K. N. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 181 § 2kk skazuje ją na karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 30 (trzydzieści) złotych.

2. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2020 (dwa tysiące dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania w tym 90 złotych tytułem opłaty.

3. Na podstawie art. 618§1 p.11 kpk Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii radcy prawnej M. D. wynagrodzenie w kwocie 1260(tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych powiększonych o należną stawkę podatku VAT za pełnienie obowiązków obrońcy oskarżonej z urzędu i kwotę tę wypłacić z sum Skarbu Państwa.