Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 111/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Edyta Markowicz

Ławnicy : E. J., E. W.

Protokolant: Karol Łachut

przy udziale Prokuratora: Mirosława Myślińskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października, 7 listopada 2019 roku

sprawy A. W.

syna J. i R. z domu R.,

urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 25 października 2017 roku w Ł., działając wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 118,96 gramów brutto, umieszczonego w wykazie środków odurzających grupa I-N i IV –N stanowiącym załącznik numer 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z

późn. zm.);

II.  w dniu 25 października 2017 roku w Ł., wbrew przepisom ustawy uprawiał osiem krzewów konopi innych niż włókniste, umieszczonych w wykazie środków odurzających grupa (I-N i IV –N) stanowiącym załącznik numer 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

to jest o przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przeciwdziałaniu narkomanii( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z

późn. zm.);

III.  w dniu 25 października 2017 roku w Ł., wbrew przepisom ustawy wytwarzał środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste umieszczonego w wykazie środków odurzających grupa I-N i IV –N załącznika numer 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii poprzez suszenie zebranego ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 49,1 gramów brutto pochodzącego z nielegalnej uprawy ziela konopi innych niż włókniste,

to jest po przestępstwo z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przeciwdziałaniu narkomanii( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z

późn. zm.);

IV.  w dniu 25 października 2017 roku w Ł., wbrew przepisom ustawy posiadał dwie sztuki paneli oświetleniowych L., lampę (...) wraz z odbłyśnikiem bez żarówki, pudełko z żarówką typu (...), statecznik elektroniczny do lampy (...), filtr węglowy z rurą typu ‘’spiro’’, wentylator z rurą typu „spiro”, filtr węglowy typu „spiro” przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, umieszczonego w wykazie środków odurzających grupy I-N i IV –N załącznika numer 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

to jest o przestępstwo z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przeciwdziałaniu narkomanii( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z

późn. zm.);

V.  w okresie od maja 2017 roku do sierpnia 1017 roku w Ł., wbrew przepisom ustawy, uprawiał jeden krzew konopi innych niż włókniste, umieszczonych w wykazie środków odurzających (grupa I-N i IV-N) stanowiących załącznik numer 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

to jest o przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przeciwdziałaniu narkomanii( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z

późn. zm.);

1.  oskarżonego A. W. w miejsce zarzuconych mu czynów opisanych w punktach I, II, III i IV wyroku uznaje za winnego tego, że w dniu 25 października 2017 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wytworzenia środka odurzającego wbrew przepisom ustawy – przy użyciu posiadanych przyrządów w postaci paneli oświetleniowych L., lampy (...) wraz z odbłyśnikiem bez żarówki, pudełka z żarówką typu (...), statecznika elektronicznego do lampy (...), filtra węglowego z rurą typu ‘’spiro’’, wentylatora z rurą typu „spiro” - uprawiał osiem krzewów konopi innych niż włókniste, a uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste oraz w tym samym miejscu i czasie wbrew przepisom ustawy wytwarzał środki odurzające w ten sposób, że oberwał liście z uprawianych krzewów konopi oraz ściął jedną gałązkę, a następnie poddał je suszeniu, przy czym przedmiotem tego czynu była znaczna ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 104,74 gramów, a nadto posiadał w miejscu zamieszkania wytworzony już i gotowy do użycia środek odurzający w ilości 4,45 grama, czym wypełnił dyspozycję art. 63 ust.3 i art. 53 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 11 §3 k.k. przy zastosowaniu art. 60 §2 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności i 40 ( czterdzieści ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych;

2.  oskarżonego A. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie V wyroku, przy czym przyjmuje, że wykaz środków odurzających grupa I-N i IV –N znajduje się w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( Dz.U. z 20.08.2018 r.) i za to na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 ( jednego ) miesiąca pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 85 §1 i §2 k.k. i art. 86 §1 k.k. w miejsce kar jednostkowych orzeczonych w punktach 1 i 2 wyroku, wymierza oskarżonemu A. W. karę łączną 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego A. W. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

5.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego A. W. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

6.  na podstawie art. 70 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego A. W. na rzecz (...) Fundacji (...) w Ł. kwotę 1000 zł ( jednego tysiąca złotych ) tytułem nawiązki;

7.  na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) orzeka przepadek poprzez zniszczenie następujących dowodów rzeczowych:

DRZ 362/18 ziele konopi innych niż włókniste – osiem sztuk zasuszonych roślin,

DRZ 363/18 ziele konopi innych niż włókniste – zasuszona substancja w postaci liści – 97,02 g ( po badaniu 95,50 g),

DRZ 364/18 ziele konopi innych niż włókniste –zasuszona substancja roślinna w postaci fragmentów kwiatostanów -4,45 g ( po badaniu 4,31 g),

DRZ 365/18 ziele konopi innych niż włókniste – zawilgocona i zmacerowana substancja roślinna w postaci łodygi z kwiatostanem - 8,78 g ( po badaniu 8,42 g),

DRZ 366/18 panel oświetleniowy typu L. (...) szt.,

DRZ 367/18 lampa (...) wraz z odbłyśnikiem i rurą spiro -1 szt.,

DRZ 368/18 wentylator z rurą spiro -1 szt.,

DRZ 369/18 lampa (...) wraz z odbłyśnikiem bez żarówki -1 szt.,

DRZ 370/18 pudełko z żarówką typu (...)1szt.,

DRZ 371/18 statecznik elektryczny do lampy (...)1szt.,

DRZ 372/18 filtr węglowy z rurą spiro -1szt.,

DRZ 373/18 waga elektroniczna (...)1szt.,

DRZ 375/18 stacja pogodowa,

8.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić oskarżonemu A. W. telefon komórkowy marki M. wraz z kartą SIM – 1 szt., zarejesrtowany pod poz. DRZ 374/18;

9.  zasądza od oskarżonego A. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2 495,81 zł ( dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu złotych 81/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych.