Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 216/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant:M. T.

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko (...) Spółdzielni (...) w S.

o wynagrodzenie za pracę i odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

I.  zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powódki D. K. kwotę 9.058,04 zł (dziewięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu 4/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 600,30 zł od dnia 11 marca 2017 r.,

- 1.826,16 zł od dnia 11 kwietnia 2017 r.,

- 439,10 zł od dnia 11 maja 2017 r.,

- 6.000 zł od dnia 17 października 2017 r.

do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  przyznaje radcy prawnemu P. B. od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 1.476 zł (jednego tysiąca czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych), w tym podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu,

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych).