Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 353/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: M. T.

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. w Szczecinie

sprawy z odwołania R. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek odwołania R. O. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z. 21 czerwca 2018 r., znak (...) - ZASo

I. umarza postępowanie w zakresie obowiązku zapłaty ustawowych odsetek za okres sprzed dnia doręczenia ubezpieczonemu R. O. zaskarżonej decyzji;

II. w pozostałym zakresie oddala odwołanie;

III. zasądza od ubezpieczonego R. O. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z. kwotę 270 zł (dwustu siedemdziesięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje.