Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant - st. sekr. sąd. M. B.

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019 roku na rozprawie

sprawy z odwołania H. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 26.04.2019 roku znak (...)

o wznowienie postępowania o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że dodatkowo przyznaje H. K. prawo do przeliczenia emerytury przyznanej decyzją z dnia 18 czerwca 2013 roku znak (...), bez pomniejszania jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, poczynając od dnia 1 marca 2016 roku.

SSO Magdalena Lisowska