Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant - st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku na rozprawie

sprawy z odwołania J. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 29 lipca 2019 roku znak (...)

o rekompensatę

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje J. L. prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach od dnia 1 lipca 2019 roku

SSO Magdalena Lisowska