Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 676/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska

Protokolant: Anna Świderska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Łomży

sprawy z powództwa J. R. i K. R.

przeciwko (...)

o zapłatę

I.  Powództwo oddala.

II.  Zasądza solidarnie od powodów J. R. i K. R. na rzecz pozwanego (...) kwotę 917 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

UZASADNIENIE

Powodowie J. R. i K. R. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) kwoty 4.312 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1.01.2019 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazali, że są właścicielami działki gruntu, położonej w Ł. o nr (...), zajętej w części o powierzchni 0,0119 ha pod groblę rzeki S. L. oraz działki o nr (...), zajętej pod groblę i rów opaskowy rzeki S. L., które były wydzierżawione poprzednikowi prawnemu pozwanego (...), który regulował należność z tytułu czynszu dzierżawnego za ww. nieruchomości. W dniu 13.03.2018 r. został sporządzony protokół z uzgodnień z pracownikiem strony pozwanej M. D., ustalającym wysokość czynszu jak w poprzednich latach na kwotę 2.156 zł. Pomimo powyższych ustaleń należność nie została uregulowana za rok 2018. W dniu 3.01.2019 r. wezwali pozwanego do zapłaty czynszu dzierżawnego. Strona pozwana jednakże odmówiła zapłaty zaległego i obecnego czynszu.

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Łomży nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27.06.2019 r. sygn. akt I Nc 978/19, uwzględnił powództwo w całości (k.-11).

Pozwany (...) wniósł sprzeciw do powyższego nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany kwestionował swoją legitymację procesową bierną. Wskazał, że (...) rozpoczęło swoją działalność z dniem 1.01.2018 r. i jest państwową osobą prawną, działającą w oparciu o opublikowany w ustawie budżetowej na 2018 rok plan finansowy. (...) nie są następcą prawnym wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Wskazał, że następcą prawnym ww. są organy samorządu terytorialnego, co wynika wprost z art. 527 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. Ponadto zgodnie z art. 526 ustawy z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie wykonują zadania m.in. marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej.

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił i zważył, co następuje:

Powodowie J. R. i K. R. są właścicielami działek gruntu, położonych w Ł., oznaczonych numerami geodezyjnymi: (...) i (...) (okoliczności bezsporna).

Działka o nr (...) została zajęta w części o powierzchni 0,0119 ha pod groblę rzeki S. L. zaś działka o nr (...), o powierzchni 0,2048 ha, została zajęta pod groblę i rów opaskowy rzeki S. L..

W dniu 27.02.2017 r. pomiędzy J. R., K. R. a (...) została zawarta umowa dzierżawy powyższych działek gruntu na okres od 27.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Wysokość czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 2.156zł (umowa akta sprawy I Nc 338/19).

W dniu 13.03.2018 r. doszło do spotkania powoda J. R. z M. D. kierownikiem (...) podczas którego ustalono wysokości czynszu dzierżawnego za przedmiotowe działki gruntu za 2018 r. w wysokości 2.156 zł (protokół akta sprawy I Nc 338/19, zeznania świadka M. D. k.-46v-47, zeznania powoda J. R. k.-47-47v).

Nie doszło ostatecznie do podpisania umowy dzierżawy pomiędzy stronami na 2018 r. i 2019 r. (zeznania świadka M. D. k.-46v-47, zeznania powoda J. R. k.-47-47v).

Powód wezwaniem z dnia 3.01.2019 r. wezwał (...) do zapłaty kwoty 2.156 zł tytułem czynszu dzierżawnego na przedmiotowe działki gruntu za 2018 r. (wezwanie akta sprawy I Nc 338/19).

(...) pismem z dnia 17.01.2019 r. o sygn. (...) odmówiła powodowi zapłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotowe działki za 2018 r. (pismo akta sprawy I Nc 338/19).

W ocenie Sądu powództwo jako niezasadne nie zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwany (...) kwestionował swoją legitymację bierną w niniejszym postępowaniu, podnosząc, iż nie jest następca prawnym (...).

W ocenie Sądu pozwanemu w niniejszym postępowaniu przysługuje legitymacja procesowa bierna.

Bowiem od dnia 1.01.2018 r., zgodnie z art. 212 ust. 3 nowego prawa wodnego, wszystkie zadania dotychczasowe w zakresie zarządu wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie w stosunku do wód śródlądowych, wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Zgodnie ze znowelizowanym prawem wodnym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przejął prawa właścicielskie w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, a minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej przejął prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Zatem Wody Polskie od dnia 1.01.2018 r. wykonują wszystkie uprawnienia, które należały uprzednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach gospodarowania wodami oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organów administracji rządowej, niezespolonej w regionie wodnym. Nowe prawo wodne spowodowało, że ww. organy zostały zniesione z dniem 1.01.2018 r. (art. 252). W tym samym dniu zadania dotychczasowego prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw, związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej przejęło do wykonywania (...). Oznacza to, że (...) przejęły na każdym poziomie lokalnym wszelkie należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

W ocenie Sądu powództwo jednakże nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powodowie wywodzili swoje roszczenie z tytułem czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowych działek gruntu, zajętych pod groblę rzeki S. L. i pod groblę i rów opaskowy rzeki S. L. za 2018 r. i 2019r.

Powód powoływał się przy tym na porozumienie zawarte w dniu 13.03.2018 r. z M. D., kierownikiem (...), podczas którego ustalono wysokość czynszu dzierżawnego za przedmiotowe działki gruntu za 2018 r. na kwotę 2.156 zł.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż w dniu 27.02.2017 r. pomiędzy J. R., K. R. a (...) została zawarta umowa dzierżawy powyższych działek gruntu na okres od 27.02.2017 r. do 31.12.2017 r. (umowa akta sprawy I Nc 338/19). Zatem umowa ta z dniem 31.12.2017 r. wygasła z uwagi na upływ okresu na jaki była zawarta.

Zarówno świadek M. D.( k.-46v-47) jak i powód J. R. (k.-47-47v) podczas przesłuchania w charakterze strony zgodnie zeznali, iż umowa dzierżawy przedmiotowych działek gruntu na 2018 r. pomiędzy stronami nie została zawarta.

A zatem strony nie łączyła umowa dzierżawy przedmiotowych działek gruntu w 2018 r. i w 2019 r. Tym samym powodom nie przysługuje roszczenie o zapłatę czynszu dzierżawnego za ten okres, w kwocie dochodzonej pozwem.

Z tego też względu wobec braku przesłanek z art. 693 § 1 kc powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 k.p.c. i w zw. z § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804), na które składa się wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 900 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.