Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: II C 165/16

POSTANOWIENIE

dnia 15 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Mączkowska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...)z siedzibą w K.

wytoczonego na rzecz A. S. (1) i A. S. (2)

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia

1.  podjąć zawieszone postępowanie na podstawie art. 180 § 1 pkt 4 k.p.c., wobec wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w przedmiocie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Sądu Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXV C 1255/17;

2.  zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.;

3.  podjąć zawieszone postępowanie z udziałem pozwanego (...) AG z siedzibą w W. jako następcy prawnego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. – z uwagi na utratę zdolności sądowej pozwanego (...) SA (art. 493 § 1 i 2 k.s.h.), którego następcą prawnym jest (...) AG z siedzibą w W..

SSO Małgorzata Mączkowska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

SSO Małgorzata Mączkowska