Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 264/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska

Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kempa

przy udziale Naczelnika (...) w T. działającego przez A. K.

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 roku

na rozprawie

sprawy D. M. , syna D. i E. z domu M., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 04.09.2017 roku do dnia 18.10.2017 roku, w drewnianym kiosku z automatami przy ulicy (...) między budynkami (...), (...)-(...) W., urządzał gry na automatach do gier (...), typ video, oznaczonym numerem (...), (...) typ video, oznaczonym numerem (...), wbrew przepisom art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.), w szczególności bez wymaganej koncesji na kasyno gry na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji oraz bez rejestracji automatów przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, z tym ustaleniem, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do rozumienia znaczenia czynu i ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do pokierowania swoim postępowaniem

to jest o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks w zw. z art. 31 § 2 kk

orzeka:

1.  oskarżonego D. M. uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 04.09.2017 roku do dnia 18.10.2017 roku, w W. działając z zamiarem, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego polegającego na urządzaniu w drewnianym kiosku z automatami przy ulicy (...) między budynkami (...) gry na automatach do gier (...), typ video, oznaczonym numerem (...), (...) typ video, oznaczonym numerem (...), wbrew przepisom art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.), w szczególności bez wymaganej koncesji na kasyno gry na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji oraz bez rejestracji automatów przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, w ten sposób, że ułatwił jej jego popełnienie udostępniając lokal drewniany kiosk położony w W. przy ulicy (...) między budynkami (...), z przeznaczeniem na urządzanie w tym lokalu gier hazardowych na automatach, z tym ustaleniem, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do rozumienia znaczenia czynu i ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do pokierowania swoim postępowaniem, to jest przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 31 § 2 kk i za to przy zastosowaniu art. 19 § 1 kk w zw. z art. 20 § 2 kks i na podstawie art. 107 § 1 kks w zw. z art. 23 § 1 i § 3 kks wymierza mu karę 35 (trzydziestu pięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych;

2.  na podstawie art. 30 § 5 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci urządzeń elektronicznych: (...) typ video oznaczony numerem (...) i (...) typ video oznaczony numerem (...) wraz z zawartością, przechowywanych w magazynie (...)–Skarbowego w T. pod poz. D (...), a ponadto polskich pieniędzy obiegowych wyjętych z urządzeń w kwocie 155 (sto pięćdziesiąt pięć) złotych, przechowywanych na koncie sum depozytowych I. Administracji Skarbowej w B.;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. O. kwotę 600 (sześćset) złotych powiększoną o podatek VAT w stawce 23 %, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu;

4.  zwalania oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych i kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.