Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 69/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Matysik

Sędziowie: SO Ryszard Badio

SO Bartosz Kaźmierak

Protokolant: sekr. sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej

z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 29 października 2018 roku, sygn. akt V GC 313/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki akcyjnej
z siedzibą w W. na rzecz W. D. kwotę
900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Beata Matysik Ryszard Badio Bartosz Kaźmierak