Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ns 221/17

POSTANOWIENIE

Dnia 3 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Irma Lorenc

Protokolant:

Karolina Ziemianin

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z wniosku J. S.

z udziałem S. S.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I.  ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy J. S. i uczestniczki S. S. wchodzą:

1.  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...). E. 6/12, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr (...) – o wartości 297.800 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych),

2.  ruchomości stanowiące wyposażenie ww. lokalu, to jest:

a. duże łóżko ze stelażem, materacem i pościelą,

b. duży czarny regał,

c. kuchenka gazowa,

d. piekarnik,

e. szafki i stolarka kuchenna,

f. okap kuchenny,

g. stół szklany kuchenny,

h. cztery krzesła kuchenne,

i. lodówka marki P.,

j. zmywarka marki B.,

k. żyrandol kuchenny,

l. odtwarzacz DVD marki M.,

ł. telewizor (...) 42’’ marki P.,

m. kamera marki S.,

n. opiekacz ze szklanym kloszem,

o. talerze, sztućce, miski, garnki,

p. czerwona sofa z fotelem,

r. kredens (...),

s. lampa stojąca,

t. regał pod telewizor,

u. półki na książki (duży pokój – sześć sztuk, przedpokój – jedna sztuka),

w. dywan,

z. mały czarny stolik (...),

o łącznej wartości 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) ;

3.  samochód osobowy marki D. D. o numerze rejestracyjnym (...) - o wartości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych);

4.  kwota 300 zł (trzysta złotych) pochodząca ze sprzedaży samochodu osobowego marki M. (...) nr rej. (...);

5.  kwota 13.845,71 euro (trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć euro siedemdziesiąt jeden centów) z tytułu zwrotu podatku dochodowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. ;

II.  dokonuje podziału majątku wspólnego wnioskodawcy i uczestniczki w ten sposób, że przyznaje na wyłączną własność uczestniczki składniki majątkowe wskazane w punkcie I ppkt 1-4 postanowienia, a na wyłączną własność wnioskodawcy – składnik opisany w punkcie I ppkt 5 postanowienia;

III.  ustala, że wnioskodawca poniósł wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny w kwocie 87.172,59 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) ;

IV.  ustala, że uczestniczka poniosła nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny w kwocie 59.838,24 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze);

V.  tytułem spłaty zasądza od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kwotę 151.698,90 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), którą rozkłada na cztery raty, przy czym wysokość pierwszej raty określa na kwotę 37.924,74 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) płatną w terminie trzech miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia, a pozostałych trzech rat na kwoty po 37.924,72 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), płatne co trzy następne miesiące - wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia płatności;

VI.  oddala wniosek w pozostałym zakresie;

VII.  ustala, że wnioskodawca i uczestniczka ponoszą koszty postępowania we własnym zakresie;

VIII.  nakazuje pobrać od wnioskodawcy i uczestniczki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie kwoty po 1.244,31 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści cztery złote trzydzieści jeden groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.