Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIIU 1308/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.02.2019 roku ZUS I Oddział w Ł. stwierdził ,że (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne , ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby wykonujące pracę na podstawie umów zleceń określonych w postępowaniu kontrolnym, w stosunku do osób wskazanych z imienia i nazwiska w treści decyzji wraz z datą decyzji wydanej w stosunku do każdej wymienionej osoby. Zadłużenie wynikające z postępowania kontrolnego za okres od stycznia 2011 roku do czerwca 2011 roku wynosi :

-z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od 01-06.2011 w kwocie łącznej 190 674,52 zł , w tym składki 107 788,52 zł , odsetki za zwłokę 82,886 zł

- z tytułu składek n ubezpieczenie zdrowotne za okres od 05-06 2011 w kwocie łącznej 18 947,41 zł w tym składki (...),41 i odsetki 8 104, 00zł

- z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od 01-06. 2011 r w łącznej kwocie 5 108,46 zł w tym składki 2 884,46 zł , odsetki 2 224 zł .

Do decyzji jako załącznik nr 1 została dołączona specyfikacja zadłużenia na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w rozbiciu na poszczególne miesiące z uwzględnieniem poszczególnych ubezpieczonych, za których złożono imienne raporty korygujące.

Zadłużenie nieobjęte postępowaniem kontrolnym za okres od kwietnia do czerwca 2016 roku z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 32 793,11 zł w tym składki w kwocie 20 075,61 zł , odsetki za zwłokę 12 295 zł , koszty upomnienia 8,80 zł koszty egzekucyjne 413,70

Ogólne zadłużenie na dzień wydania decyzji wynosi 247 523,50 zł

W uzasadnieniu organ wskazał ,że zadłużenie powstało na skutek niewywiązywania się płatnika z obowiązku płacenia składek. Na podstawie kontroli przeprowadzonej u płatnika składek wydano 69 decyzji dotyczących podlegania ubezpieczeniom i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez zleceniobiorców. Decyzje te były prawomocne w chwili wydania decyzji z 17.12. 2013 roku. Zadłużenie powstało w wyniku przypisu składek9 złozonych korekt dokumentów rozliczeniowych wynikających z przeprowadzonej kontroli za okres od stycznia 2011 roku do czerwca 2011 roku. Ponadto w decyzji wskazano zadłużenie za okres od kwietnia 2012 roku do czerwca 2012 roku na ubezpieczenie zdrowotne nie objęte postępowaniem kontrolnym / decyzja w aktach ZUS/.

Odwołanie od powyższej decyzji zostało złożone w dniu 22.03.2019 roku. Odwołanie wniósł zawodowy pełnomocnik w osobie radcy prawnego. Do odwołania załączył pełnomocnictwo podpisane przez M. R. (1) , które nie było opatrzone datą oraz nie wskazywało do jakiej konkretnie sprawy jest udzielone. Do pełnomocnictwa został załączony dowód opłaty skarbowej dokonany przelewem w dniu 20.03.2019 roku . W odwołaniu pełnomocnik wniósł o uchylenie spornej decyzji z uwagi na jej całkowitą bezzasadność oraz o zawieszenie postępowania w oparciu o treść przepisu art. 174§1 pkt 2 kpc z uwagi na brak organu właściwego do reprezentowania spółki. W uzasadnieniu wskazał ,że wnosi o uchylenie spornej decyzji ponieważ SA w Ł. w wyroku z dnia 10.04.2018 roku uchylił decyzję organu rentowego w tym samym przedmiocie oraz wyrok SO w Łodzi wydany odnośnie tej decyzji. Zdaniem pełnomocnika w związku z wydaniem prawomocnego wyroku przez SA w sprawie dotyczącej tożsamego przedmiotu sporu, wydanie nowej decyzji przez organ rentowy jest niedopuszczalne a decyzja powinna być uchylona. W uzasadnieniu podniesiono także ,że prezes zarządu spółki M. R. (1) zrezygnowała z funkcji i brak jest organu uprawnionego do reprezentowania spółki. Przed rezygnacją z funkcji była prezes udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu występującemu w sprawie do toczących się wówczas lub mogących wyniknąć w przyszłości postępowań z tytułu składek / odwołanie k- 3-4odw/.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy reprezentowany przez pełnomocnika wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego oraz o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu podniesiono ,że sporna decyzja została wydana w wykonaniu wyroku SA w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie III AUa 587/17 zgodnie z zaleceniami tego Sądu. Zawieszenie postępowania nie jest zasadne ponieważ Sąd może wyznaczyć w sprawie kuratora / odpowiedź na odwołanie k-19-19 odw/.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi ustanowił dla Biura Ochrony i Usług (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kuratora do jej reprezentowania w sprawie przed Sadem Okręgowym na podstawie art. 69 kpc w osobie prokurenta spółki (...) / postanowienie k- 48/.

Podczas rozprawy w dniu 10 września 2019 roku powiadomiony prawidłowo o terminie rozprawy kurator spółki w osobie S. R. nie stawił się / protokół rozprawy 00;00;48 CD k- 63,/

Postanowieniem z dnia 10 września 2019 roku Sąd nie dopuścił do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika radcy prawnego J. W. / postanowienie ogłoszone podczas rozprawy 10.09.19 r 00;11;54 CD k- 63/.

Podczas rozprawy w dniu 10 października 2019 roku pełnomocnik kuratora wniósł o uchylenie decyzji, podtrzymując poprzednio prezentowane stanowisko zajmowane przez radcę prawnego W. / oświadczenie pełnomocnika 00;03;49 CD k-361/.

Pełnomocnik organu rentowego wniosła o odrzucenie odwołania wskazując ,że zostało one złożone przez osobę nieuprawnioną bowiem w dacie złożenia odwołania przez radcę prawnego, M. R. (1) nie była już prezesem spółki a pełnomocnictwo dla radcy prawnego W. jest podpisane przez nią / oświadczenie pełnomocnika ZUS 00;05;17 CD k- 361/.

Sąd zważył ,co następuje :

Odwołanie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 477 9 . § 1 kpc odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia. Jednocześnie § 3 powyższego artykułu stanowi ,że Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Wskazać należy ,że odwołanie od spornej w sprawie decyzji zostało wniesione przez osobę uprawnioną – kuratora spółki w osobie jej prokurenta reprezentowanego przez zawodowego pełnomocnika dopiero podczas rozprawy w dniu 10 października 2019 roku. Działający z substytucji pełnomocnika kuratora, aplikant radcowski skazał ,że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie tj. wnosi o uchylenie decyzji. Kurator spółki o jego ustanowieniu przez Sąd Okręgowy oraz o toczącym się postępowania wraz z terminem rozprawy został powiadomiony prawidłowo w dniu 4 września 2019 roku / dowód doręczenia postanowienia wraz z wezwaniem na rozprawę k- 59/. Na termin następnej rozprawy kurator nie stawił się nie usprawiedliwiając swojego niestawiennictwa. Dopiero w dniu 4 września 2019 roku pełnomocnik kuratora zajął stanowisko merytoryczne w sprawie . Nie mniej jednak ani w piśmie procesowym ani podczas rozprawy pełnomocnik kuratora nie potwierdził czynności dokonanych wcześniej przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika spółki. A zatem zajął własne stanowisko w sprawie ale jego odwołanie należy uznać za złożone z uchybieniem terminu skazanego w treści przepisu art. 477 9 § 1 kpc. O toczącym się procesie kurator został powiadomiony prawidłowo z dniem 4.09.2019 roku. Brak potwierdzenia czynności dokonanych przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika przez pełnomocnika kuratora spółki uniemożliwia przyjęcie ,że odwołanie od spornej decyzji zostało wniesione w terminie. Nie może umknąć uwadze ,że płatnik oraz kurator są byli reprezentowania przez zawodowych prawników, od których należy wymagać profesjonalizmu w ich działaniach przed Sądem. Zdawkowe i nieprecyzyjne oświadczenia nie mogą być podstawą aby Sąd wyciągał z nich wnioski procesowe dalej idące niż wynika to z ich literalnego brzmienia. Od pełnomocnika zawodowego należy bowiem wymagać pełnego profesjonalizmu w prowadzeniu sprawy. Przez cały czas trwania procesu pełnomocnicy spółki wnosili o uchylenie spornej decyzji chociaż takiej możliwości nie przewidywały przepisy k.p.c. obowiązujące w dacie orzekania.

Zasadnie zatem pełnomocnik ZUS twierdzi ,że dopiero złożenie oświadczenia przez pełnomocnika kuratora podczas rozprawy należy traktować jako wniesienie odwołania od spornej decyzji i podlega ono odrzuceniu.

W ocenie Sądu pełnomocnik organu rentowego trafnie podnosi ,iż odwołanie złożone od spornej decyzji przez działającego w imieniu spółki zawodowego pełnomocnika jest wniesione przez osobę nieuprawniona bowiem pełnomocnik ten nie miał prawidłowego umocowania do działania. Załączone do akt sprawy pełnomocnictwo dla radcy prawnego P. W. nie jest opatrzone żadną datą oraz nie wskazuje czy jest to pełnomocnictwo ogólne czy do prowadzenia konkretnej sprawy i jakiej.

Oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo, jest istotnym elementem tego pełnomocnictwa. Nie jest możliwe traktowanie błędnego oznaczenia sprawy jako oczywistej niedokładności pozwalającej na nadanie sprawie biegu. Wymóg oznaczenia sprawy, której dotyczy umocowanie, ma istotne znaczenie. Błędne oznaczenie nie pozwala na dokonanie oceny, czy w sprawie działa osoba umocowana do reprezentowania uczestnika postępowania./ vide: postanowienie SN z dnia 15 czerwca 1999 roku III CZ 43/99 LEX nr 521827/

W świetle art. 88 k.p.c. należy przyjąć, że umocowanie pełnomocnika procesowego powinno określać zakres tego umocowania w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny. Zakres umocowania powinien być zatem oznaczony w taki sposób, aby jego określenie nie wymagało przeprowadzenia złożonych zabiegów interpretacyjnych. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego do "zastępstwa" w konkretnej sprawie, bez ograniczania zakresu pełnomocnictwa, oznacza umocowanie pełnomocnika do podejmowania wszystkich łączących się z tą sprawą czynności procesowych oraz składania niezbędnych oświadczeń zarówno w postępowaniu przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Dla skuteczności wykazania pełnomocnictwa procesowego ogólnego wystarczające jest oznaczenie sprawy w dokumencie poprzez jakikolwiek opis pozwalający na jej określenie w procesowym znaczeniu, w tym także przez ogólne stwierdzenie o upoważnieniu pełnomocnika do zastępowania mocodawcy. Ustawodawca nie przewidział wymagań formalnych, jakim powinno czynić zadość określenie sprawy w treści pełnomocnictwa. Może ono polegać na oznaczeniu stron i przedmiotu postępowania, na wskazaniu sygnatury akt, jak też na jakimkolwiek innym oznaczeniu, które pozwala na identyfikację sprawy w jej techniczno-procesowym znaczeniu. Określenie sprawy w treści pełnomocnictwa może polegać na oznaczeniu stron i przedmiotu postępowania, na wskazaniu sygnatury akt, jak też na jakimkolwiek innym oznaczeniu, które pozwala na identyfikację sprawy./ vide: SA w G. z dnia 23.09.2016 r V ACa 82/16 LEX nr 2250172/.

Oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo stanowi istotny element tego pełnomocnictwa. Wymóg oznaczenia sprawy, której dotyczy umocowanie ma istotne znaczenie, pozwala na dokonanie oceny, czy wymieniony pełnomocnik może występować w danej sprawie. Nie jest możliwym traktowanie błędnego oznaczenia sprawy, dla której prowadzenia udzielono pełnomocnictwa jako oczywistej pomyłki lub niedokładności. Zakres udzielonego pełnomocnictwa ustala się w oparciu o jego treść. Postępowanie sądowe z udziałem osoby, która co prawda może być pełnomocnikiem w sprawie cywilnej, ale nie przedłożyła prawidłowego pełnomocnictwa (nawet gdy nie została wezwana do usunięcia tego braku w trybie art. 130 k.p.c.), dotknięte jest nieważnością w rozumieniu art. 379 k.p.c./ vide ; postanowienie SA w Katowicach z dnia 11.09.2012 r V Acz 629/12 LEX nr 1258323, OSA 2013/7/88-91/.

W rozpoznawanej sprawie analiza treści pełnomocnictwa prowadzi do wniosku ,że zostało ono udzielone do prowadzenia jednej sprawy dotyczącej odwołania od decyzji ZUS. Wskazuje na to użycie słowa „sprawie” a nie „sprawach” oraz wskazania jako zakres pełnomocnictwa „odwołanie od decyzji ZUS” a nie „odwołań od decyzji ZUS”. Nie jest okolicznością sporną ,że pełnomocnictwo to zostało podpisane przez M. R. (2) , która w dacie wniesienia odwołania nie była już prezesem spółki (...). Twierdzenia pełnomocnika - radcy prawnego W. ,że pełnomocnictwo zostało udzielone jeszcze przed złożeniem rezygnacji przez M. R. (2) są gołosłowne. Wskazać należy ,że pełnomocnictwo to zostało opłacone dopiero w dniu 20.03.2019 roku, co w ocenie Sadu przemawia za przyjęciem ,że zostało udzielone już w 2019 roku , po wydaniu spornej decyzji. Trudno dać wiarę pełnomocnikowi ,że była prezes spółki ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, w której decyzja została wydana blisko pół roku później.

Mając powyższe na uwadze Sąd odrzucił odwołanie na podstawie art.477 9§3 kpc.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł na podstawie art.98§1 kpc w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( t.j. Dz. U z 2018 r poz. 265) obciążając nimi płatnika składek wobec przegrania procesu w całości.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć peł. wnioskodawcy informując ,że termin do sporządzenia uzasadnienia w sprawie decyzją Prezesa SO został przedłużony do dnia 29.11.2019r