Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2573/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

B. Z.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o rentę rodzinną

na skutek odwołania B. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T.

z dnia 5 grudnia 2018 roku znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje B. Z. prawo do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 2 sierpnia 2018 roku W. Z. od dnia 2 sierpnia 2018 roku;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego
w Ł. na rzecz radcy prawnego Z. S. kwotę 166,05 złotych (sto sześćdziesiąt sześć i pięć groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu.

Monika Pawłowska-Radzimierska