Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 314/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Protokolant stażysta Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku W. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

w związku z odwołaniem W. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 9 stycznia 2019 roku, znak (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego P. K. kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawcy przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.