Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 649/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa Kancelaria (...) Spółki Akcyjnej w K.

przeciwko D. C.

o zapłatę

zasądza od pozwanego D. C. na rzecz powódki Kancelaria (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.375,45 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 czerwca 2016 roku oraz kwotę 300,00 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.