Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1384/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SSO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SSO Anna Hajda

SSR del. Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) (...)

przeciwko dłużnikowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

od postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt I Co 872/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR del. Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy w (...) oddalił wniosek (...) (...) w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu stanowiącemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 7 kwietnia 2016r. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 386806/16 przeciwko dłużnikowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. wobec niewykazania przesłanek z art. 788 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca domagając się jego uchylenia oraz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego. W uzasadnieniu argumentował, że do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz przedłożył dokumenty dowodzące przejścia uprawnień na jego rzecz, tj. poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy umowy sprzedaży wierzytelności i aneksów do umowy z podpisami poświadczonymi notarialnie. Tym samym w pełni zrealizował przesłanki warunkujące nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko dłużnikowi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W świetle przywołanej powyżej regulacji prawnej jedyną przesłanką warunkującą nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień z dotychczasowego na nowego wierzyciela jest wykazanie i udokumentowanie tego przejścia za pomocą ściśle określonych środków dowodowych, jakimi są dokument urzędowy lub prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w postępowaniu klauzulowym sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym. Dokumenty te mogą być przy tym złożone w odpisach uwierzytelnionych przez adwokata lub radcę prawnego w trybie art. 129 § 3 k.p.c.

W tym aspekcie zaznaczenia wymaga, że niewątpliwie zasadnicza treść umowy nie wskazuje na konkretne wierzytelności podlegające przeniesieniu. Prawa te zostały dokładniej określone w załączniku, który - w przeciwieństwie do umowy przelewu wierzytelności z 27 grudnia 2017 roku – nie został sporządzony w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jego treść nie została opatrzona żadnymi podpisami. Karty wyciągu z załącznika zawierające informacje na temat wierzytelności i osoby dłużnika opatrzono jedynie parafami. Zamieszczenie odcisku okrągłej pieczęci notariusza na wyciągu z załącznika nie świadczyło o zachowaniu formy poświadczenia wymaganej przez art. 97 ustawy prawo o notariacie. Poświadczenie takie powinno zawierać (poza samym stwierdzeniem poświadczenia) co najmniej datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia oraz oznaczenie kancelarii.

Żaden z przepisów nie pozwala nadto na usunięcie takich wątpliwości w drodze zapewnienia radcy prawnego. Wszak radca prawny na zasadzie art. 129 § 2 k.p.c. może jedynie poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem dokumentu, nie ma natomiast uprawnień do wiążącego na gruncie art. 788 § 1 k.p.c. wyjaśniania wątpliwości dotyczących zakresu poświadczenia dokonanego przez notariusza.

Sąd Okręgowy konsekwentnie stoi na stanowisku, że wymóg z art. 788 § 1 k.p.c. dotyczący formy dokumentującej przejście uprawnień dotyczy wszystkich elementów czynności, w następstwie której nastąpiła zmiana wierzyciela. Skoro zatem treść załącznika została wyłączona poza podpisaną treść umowy, skarżący był zobligowany do przedłożenia również załącznika z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę.

Tym samym brak było podstaw do uznania aby wnioskodawca przedłożył do akt dokumentację spełniającą wymogi z art. 788 § 1 k.p.c. warunkującą nadanie klauzuli wykonalności. Podkreślenia wymaga, że omawiany tryb pozwala na uzyskanie tytułu wykonawczego w uproszczonym trybie, a zatem dokumentacja podlegająca badaniu sądu powinna być jednoznaczna.

Konkludując, w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do uznania aby wnioskodawca wykazał następstwo prawne względem pierwotnego wierzyciela w trybie art. 788 § 1 k.p.c.

Z tych względów zażalenie zostało oddalone na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR del. Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda