Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant - st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 roku na rozprawie

sprawy z odwołania G. G.

od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 30 lipca 2019 roku znak (...)

o przywrócenie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania i o wznowienie postępowania o wysokość emerytury

1.  zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że przywraca G. G. termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania oraz zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. do wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej decyzji z dnia 21 sierpnia 2014 roku;

2. przekazuje wniosek G. G. z dnia 19 lipca 2019 roku o przeliczenie wysokości emerytury bez pomniejszania o kwotę pobranej wcześniejszej emerytury do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł..

SSO Magdalena Lisowska