Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: XI GC 1197/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: stażysta Paweł Nowotko

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 107 (sto siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt: XI GC 1197/19

Sprawa rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w dniu 24 kwietnia 2019 r., wniosła pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przeciwko pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę kwoty 287,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania. Uzasadniając żądanie pozwu powódka wskazała, iż zawarła z pozwaną umowę o przyłączenie nieruchomości pozwanej do sieci elektrycznej powódki, którą powódka wykonała wobec czego obciążyła pozwana dokumentem finansowym nr (...) na kwotę 253,44 zł z terminem płatności do dnia 29 listopada 2017 r. Mimo upływu terminu płatności pozwana nie spełniła roszczenia, wobec czego powódka obciążyła pozwaną kwotą skapitalizowanych odsetek w wysokości 33,64 zł. Mimo wezwania do zapłaty pozwana nie spełniła roszczenia.

Nakazem zapłaty z dnia 18 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty zaskarżając go w całości wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana zakwestionowała roszczenie co do zasady jak i co do wysokości. Pozwana przyznała, iż zawarła z powódką umowę nr (...) o przyłączenie do sieci, jednakże w umowie ustalono kwotę opłaty za przyłączenie w wysokości 14 081,03 zł powiększoną o podatek VAT. Dnia 12 maja 2016 r. pozwana uiściła na rzecz powódki zaliczkę w kwocie 7793,85 zł brutto na poczet przyłączenia pozwanej do sieci. D. 10 maja 2017 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) opiewającą na pozostała kwotę wynikającą z umowy, którą pozwana uiściła dnia 6 czerwca 2017 r. tj. kwotę 9525,82 zł., tym samym pozwana spełniła roszczenie powódki w całości.

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r. przekazano sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zawarła z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w S. umowę nr (...) o przyłączenie nieruchomości pozwanej do sieci energetycznej powódki. Na poczet realizacji umowy, pozwana dnia 12 maja 2016 r. przelała na rzecz powódki zaliczkę w kwocie 7793,85 zł.

Bezsporne, nadto dowód:

- potwierdzenie przelewu z dnia 12 maja 2016 r. k. 71;

Po wykonaniu umowy, powódka wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...) tytułem „odbioru technicznego przyłącza, opłaty przyłączeniowej- 4 grupa- kablowe” na kwotę 17 319,67 zł brutto, dokonując jednoczesnego rozliczenia zaliczki w kwocie 7793,85 zł brutto (6336,46 zł netto) wobec czego do zapłaty pozostała kwota 9525,82 zł z terminem płatności do dnia 30 maja 2017 r.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 72;

Przelewem z dnia 6 czerwca 2017 r. pozwana uiściła na rzecz powódki kwotę 9525,82 zł.

Dowód:

- potwierdzenie przelewu z dnia 6 czerwca 2017 r. k. 73;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Powód zawarł z pozwaną umowę o przyłączenie pozwanej do sieci elektroenergetycznej powoda zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne. W ocenie Sądu umowa ta stanowi oddzielny typ umowy nazwanej uregulowany w tej ustawie. Kwalifikacja umowy jako umowy o dzieło czy umowy nienazwanej zawartej w ramach swobody umów nie wpłynęłoby na treść rozstrzygnięcia.

Fakt zawarcia przedmiotowej umowy oraz jej faktyczne wykonanie przez powoda, nie są kwestionowane przez pozwaną.

Zarzuty pozwanej dotyczą spełnienia roszczenia wynikającego z zawartej umowy.

Powódka dochodziła od pozwanej dalszych należności z tytułu opóźnienia w terminie płatności oraz dalszych skapitalizowanych odsetek.

Żeby uzyskać odsetki powód musi wykazać ustalony termin płatności i fakt opóźnienia. W niniejszej sprawie okoliczności te nie zostały wykazane. Na wstępie wskazać należy, iż do momentu zamknięcia rozprawy powód nie załączył do akt przedmiotowej umowy. Strona pozwana przedłożyła fakturę źródłową, wraz z potwierdzeniem przelewu. Z dokumentów tych wynika co prawda opóźnienie w płatności, gdyż termin zapłaty ustalono na dzień 30 maja 2017 r. zaś zapłaty dokonano dnia 6 czerwca 2017 r. jednakże Sąd nie ma możliwości oceny treści dokumentu finansowego będącego podstawą żądania pozwu. W szczególności co do terminu płatności. Powód w zakreślonym terminie do czego był wzywany nie załączył żadnych dokumentów, faktury objętej pozwem, nie złożył też dowodu doręczenia tej faktury pozwanej, czy choćby dowodu wysłania jej na prawidłowy adres.

W rozpoznawanej sprawie to pozwana wykazała się inicjatywą dowodową, przedkładając istotne z punktu widzenia jej pozycji procesowej dokumenty.

Podkreślenia wymaga fakt, iż finalnie powódka nadała do Sądu dokumenty w postaci umowy, warunków przyłączenia, noty obciążeniowej oraz ej korektę, jak również wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania, jednakże okoliczności wynikające z tym dokumentów jako spóźnione podlegały pominięciu. Nadanie ww. przesyłki nastąpiło dnia 26 listopada 2019 r., zaś do Sądu przesyłka wpłynęła dnia 2 grudnia 2019 r., przy czym powód był wzywany do przedłożenia ww. dowodów już w zarządzeniu z dnia 19 sierpnia 2019 r. doręczonym dnia 3 września 2019 r., pod rygorem pominięcia ich jako spóźnione.

Konsekwencją nieprzedłożenia dowodów wymienionych w pozwie złożonym w elektronicznym postepowaniu upominawczym w odpowiedzi na wezwanie Sądu doręczone dnia 3 sierpnia 2019 r. jest niewykazanie żądanie objętego pozwem co do zasady jak i co do wysokości, wobec czego powództwo podlegało oddaleniu w całości o czym orzeczono w pkt I wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje postawę prawną w art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w związku z art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Na poniesione przez pozwanej koszty złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika 90 – zł, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców adwokackie, 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2.(...)

3.(...)

4. (...)