Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania I. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem W. S.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania I. J. od decyzji z dnia 8 kwietnia 2019 roku numer (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla I. J. z tytułu zatrudnienia u płatnika składek W. S. od 1 października 2018 roku wynosi 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) brutto, przy przyjęciu zatrudnienia pełnym wymiarze czasu pracy;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz I. J. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.